w w w . R a j a n i e m i . c o m

Föreningen "UPPROR" Borås

Borås 00.12.03

INSÄNDARE


FÖRÖDANDE ORÄTTVISOR I AKTIVITETSGARANTIN!

"En rättvisare och tydligare arbetslöshetsförsäkring", var Näringslivsdepartementets rubrik då de i juni 2000 presenterade de nya stramare regler och nya Aktivitetsgaranti för arbetslösa.

Vi som representerar de arbetslösa, har upptäckt och informerats om att det i Aktivitetsgarantin finns en hel del kränkande orättvisor som resulterar i särbehandling och social utslagning för de som anvisats att delta i Aktivitetsgarantin. Politiker och fackliga representanter, hävdar att det inte finns någon Bortre Parentes, men deras nu tydliga arbetsmarknadspolitiska förslag verkar för tydligt ökade orättvisor bland arbetslösa, en tydlig ekonomisk misär som leder till social utslagning och till en Bortre Avgrund.

Men som tidigare, så berörs ju inte välavlönade / fallskärmsbärande utredare i Näringsdepartementet av misär och social utslagning. De har som vanligt försett sig själva med en välutvecklande fallskärm som gynnar deras framtid och pension vilket bekostats av våra skattemedel, samtidigt som de påtvingar aktivt arbetslösa att acceptera ännu sämre regler och förhållanden, som leder till fler utslagna och fler i misär, fler socialbidragsberoende och en Bortre Avgrund för arbetslösa som redan tidigare är hårt drabbade.

Några av de förödande orättvisorna är:

*De som deltar i Aktivitetsgarantin har vid sjukdom fråntagits rätten till traditionell sjukersättning, trots att de liksom tidigare är inskrivna som arbetslösa, aktivt söker arbete, kompetensutvecklas, står till arbetsmarknadens förfogande, har skattegrundande inkomst och är inskrivna hos Försäkringskassan.

Hundra tusentals ofrivilligt arbetslösa som anvisas att delta i Aktivitetsgarantin, har vid sjukdom nu ingen rätt till traditionell sjukersättning som de tidigare hade under alla sjukdagar, en sjukersättning som baserats på den arbetslöses tidigare arbetsinkomst. De erhåller nu vid sjukdom endast Aktivitetsstöd = motsvarande a-kasse ersättningen, men endast för de dagar de skulle ha deltagit i Aktivitetsgarantin, inte för alla sjukdagar.

Arbetslösa kan i princip delta i Aktivitetsgarantin på obestämd tid, vilket kan innebära flera år och för de äldre ev. fram till pensionsåldern. För den som insjuknar är det inte bara ett kroppsligt lidande utan även förödande ekonomiska konsekvenser, då de inte har råd att betala återkommande dyra läkarbesök, medicinering samt att den framtida pensionen försämras.

- De anvisade i Aktivitetsgarantin ska ha rätt till traditionell sjukersättning!

*Arbetslösa som har fyllt 57 år, som får riktig anställning med "Särskilt Anställningsstöd", är inte återkvalificerade till nya ersättningsdagar om anställningen upphör. Trots att de haft riktig anställning och utfört reguljärt arbete, är de inte berättigade nya a-kasse dagar, de omfattas inte av LAS = "Lagen om anställningsskydd" och får då lägsta dagpenningen, endast 103:- / dag.

- De som arbetat mer än 6 månader ska ha rätt till nya ersättningsdagar och omfattas av LAS!

*Arbetslösa i Aktivitetsgarantin kan anvisas att få "praktik" anställning i den offentliga sektorn som t.ex. i kommunen, vilket innebär att kommunen får kompetent arbetskraft som kallas för "praktikanter".

Arbetslösa som har genomgått många kompetenshöjande utbildningar och är kvalificerade, förväntas utföra reguljärt arbete men får en ersättning som motsvarar a-kasseersättningen, alltså 80%, eller c:a 69% för de som har taket i a-kassa. Vi har även informerats om att de som är anställda som "praktikanter" genom Aktivitetsgarantin, endast är berättigade 10 dagars betald ledighet per år.

- De som utför reguljärt arbete ska ha avtalsenlig lön / avtalsenlig betald ledighet. Lika arbete, lika lön / lagar!

Vi som värnar om arbetslösas rätt i arbetslöshetsregler / försäkring, har sänt våra synpunkter till ansvariga inom Regering / Näringsdepartementet /AMS / Arbetsmarknadsutskottet och Fackföreningsrörelsen. Vi förväntar oss att de tar sitt ansvar och omgående ser över och ändrar de mycket orättvisa, kränkande och förödande regler för hundra tusentals arbetslösa som är anvisade i Aktivitetsgarantin.

Alla arbetslösa som står till arbetsmarknadens förfogande är liksom tidigare öppet arbetslösa, därför förväntar vi oss naturligtvis att de arbetslösa omfattas av lika arbetslöshets / försäkringsregler!

Före årsskiftet kommer regeringen att presentera proposition som försämrar de arbetslösas framtid.

Du som är arbetslös, du som anvisas att delta i Aktivitetsgarantin, du som kanske en gång blir arbetslös, och känner som vi, engagera dig! Du kan ringa eller skriva till de ansvariga, hjälp oss att påverka de som fattar de förödande besluten, vi måste tillsammans se till att utslagningen av de arbetslösa upphör. Vi får inte tiga längre, vi ska inte accepterar kränkning, särbehandling, utslagning och en Bortre Avgrund!

Det går mycket bra för Sverige, stadsbudgeten har vi varit med om att få i balans, nu har vi ett överskott i stadsbudgeten, då ska naturligtvis även vi arbetslösa få del av överskottet och framgångarna!

Vår a-kasseersättning har för övrigt nästan stått stilla sedan år 1992, det finns nu all anledning att höja a-kasseersättningen så att även vi arbetslösa klarar vår nödvändiga försörjning.

Rättvisa uppnås bäst då demokrati råder, då medborgarna har ett lika människovärde och alla arbetsläsa är jämställda vad gäller arbetslöshetsregler / försäkringar!


Fören. "UPPROR" i Borås
Erika Petterson / ordf.

Tillägg till ovanstående insändare: Efter att ha följt propositionen om "aktivitetsgarantin" så vill jag lägga till en rättelse i ovanstående insändare.
Regeringen kommer inte bara före årsskiftet att presentera propositionen utan ett beslutstagande om aktivitetsgarantin kommer att tas i riksdagen den 13 december 2000. Där det föreslås att de nya reglerna skall träda i kraft den 1 februari år 2001.

Therese Rajaniemi