w w w . R a j a n i e m i . c o m

2000-02-13

I ett pressmeddelande från Näringsdepartementet så meddelar man att;

Regeringen har nu uppdragit åt AMS att påbörja införandet av Aktivitetsgaranti!

Regeringen har beslutat uppdra åt AMS att påbörja arbete med att utforma och genomföra en Aktivitetsgaranti, det vill säga en så kallad övergångsarbetsmarknad för personer som har särskilt svårt att få ett arbete och varit långtidsarbetslösa mer än 600 dagar.

-Införandet av en Aktivitetsgaranti är ett första steg. Min avsikt är att ”Aktivitetsgarantin” skall vara fullt genomförd i hela landet redan från och med 1 juli i år, säger näringsminister Björn Rosengren.

- Sverige har fortfarande, trots den stora minskningen av arbetslösa, mycket stora problem med långtids-arbetslöshet. Långtidsarbetslösa finns i hela landet, både i glesbygden och i storstäderna. Det finns inte ett sätt eller en åtgärd som är lösningen för alla dessa människor. Det kan behövas en lång period med starkt stöd och tydliga krav och det kan behövas många olika åtgärder. Jobbsökaraktiviteter, utbildning, arbetsträning och praktik. Aktivitetsgarantin innebär att man kan arbeta på ett mer individuellt sätt och verksamheten pågår till dess man fått ett jobb på den öppna arbetsmarknaden eller t ex påbörjar reguljär utbildning, säger Björn Rosengren.

AMS får genomföra aktivitetsgarantin för personer som varit arbetslösa 600 dagar. Verksamheten skall bedrivas på 40 orter i landet. Arbetet skall ledas av en arbetsgrupp som AMS skall utse. Denna skall i samverkan med berörda länsarbetsnämnder svara för t ex verksamhetens närmare inriktning, lokalisering och arbetsmetoder.

Regeringen har beslutat att AMS under innevarande år får förfoga över en anslagskredit på 1,8 miljarder kronor, som skall användas för att förmedla arbeten och åtgärder. Det finns en osäkerhet i AMS organisation om pengarna för extra personalförstärkningar om 700 mkr. Regeringen kommer senare att föreslå riksdagen att dessa får finnas kvar t o m år 2002.

- Arbetsförmedlingarna skall fokusera på sina kärnuppgifter att förmedla arbeten, motverka flaskhalsar och hjälpa dem som har svårast att få ett arbete, avslutar Björn Rosengren i pressmeddelandet.


Kommentar:

Äntligen börjar något hända! Men innan ens programmet satts igång i praktiken möter det obefogad stark kritik och samt innan det ens provats på arbetsmarknaden sågas det jäms med fotknölarna från olika håll. Var finns den konstruktiva kritiken och egna (realistiska) förslag till lösningar på detta enorma problem? Vad vill man? Tror man att stat och arbetsgivare kommer att erbjuda fina jobb på silverfat utan att kräva motprestationer av oss som t.ex att vi utbildar oss? Vad är alternativet? Om vi bara säger bu och blää till alla förslag så kommer vi till sist att vara utförsäkrade allihop. Låt oss prova detta alternativ och försöka förbättra de delar som kanske inte fungerar och tillsammans göra något positivt.

Har själv fått brev från några långtidsarbetslösa, som provar något liknande en övergångsarbetsmarknad och de är positiva till detta. För att återge deras syn så drar jag några citat ur deras brev direkt, som var en reaktion på ett uttalande från DACKE den 20 januari i kommunaktuellt:

”Det är lätt för stockholmare att kritisera, men vi bor inte i Stockholm och har inte heller tillgång till er arbetsmarknad eller ens ser skymten av den ljusa tillväxten, som det pratas så mycket om. Så innan ni från arbetslöshetsorganisationerna går ut och kritiserar så tycker vi att ni borde undersöka fakta. Vi själva går i en så kallad övergångspool och vi har erfarenhet av långtidsarbetslöshet från 5-9 år i vår grupp. Utan denna pool hade vi alla varit socialbidragstagare p g a den arbetsmarknadssituation vi har här uppe och vi vill också ha en rättvis chans att få in foten på arbetsmarknaden igen.

Idag finns OTA för äldre, APR- en åtgärd man endast får om det leder till fast anställning eller om man vill få chansen att prova sig fram till ett lämpligt arbete och sedan till sist finns anställningsstödet för oss långtidsarbetslösa. Tyvärr, är det faktiskt så att anställningsstödet gäller hos arbetsgivaren om han just får den kompetens han efterfrågar och har man då inte som arbetssökande den kompetensen så spelar inte anställnings-stödet någon som helst roll för att få ett arbete. Vår fråga är då: om man inte har den kompetensen eller inte har någon chans att skaffa den kompetensen, vad gör man då? En annan fråga från oss alla är: Ska ni kritisera sönder alla åtgärdsprogram innan ni ger er? Vi tycker att detta är en bra åtgärd och det är det enda alternativet vi har kvar! Så på grund av allt ert kritiserande från så kallade arbetslöshetsorganisationer, utan att ha fakta från oss arbetslösa vad gäller åtgärdsprogrammen så blir vi väl alla socialbidragstagare i slutändan. Är det Ert mål?”

Med dessa ord bör man ta sig en funderare om man nu skall vara företrädare för arbetslösa och tänka efter före innan man går ut och kritiserar. Dessa långtidsarbetslösa, som precis som jag befinner mig i samma situation har inga alternativ kvar om man inte vill bli utstämplad. Därför måste kritik följas med egna konstruktiva förslag och lösningar.

Det är långtidsarbetslösa som har begärt denna garanti, >> se artikel från Hudiksvallstidning, som visar att det finns starkt stöd för detta förslag.

Therese Rajaniemi / RSJ