w w w . R a j a n i e m i . c o m

1999-10-11

Den 1:a oktober infördes nytt anställningsstöd för de som varit långtidsarbetslösa mer än 3 år.

Detta stöd kommer att ges till arbetsgivare, som anställer personer som varit öppet arbetslösa eller i åtgärder under minst 3 år. Stödet uppgår till 75% av lönekostnaden, dock högst med 11 550 kronor per månad, under 6 månader och 25%, dock högst 3850 kr/månad, i ytterligare 18 månader.

Therese Rajaniemi RSJ

Den här informationen ingår i en serie faktablad till arbetsgivare

Fr o m och med 1 oktober 1999 får anställningsstöd beviljas dels som allmänt anställningsstöd dels som förstärkt anställningsstöd.

SYFTE
Syftet med anställningsstöd är att underlätta för arbetslösa med långa och mycket långa inskrivningstider på arbetsförmedlingen att få en anställning. Anställningsstöd ska också stimulera arbetsgivare att tidigarelägga sina rekryteringar.

Anställningsstöd får lämnas till både privat och offentlig arbetsgivare och anställningen kan vara en tillsvidare-, prov- eller visstidsanställning. I branscher där arbetet är säsongbetonat lämnas stöd endast för anställning som gäller tills vidare eller som är längre än den normala säsongen.

Stöd får inte lämnas till arbetsgivare som senare än nio månader före den aktuella anställningen sagt upp anställda på grund av arbetsbrist.
Anställningsstöd kan anvisas en person tidigast den dag han/hon fyller 20 år.

Allmänt anställningsstöd
Allmänt anställningsstöd får lämnas vid anställning av en person som är långtidsarbetslös och som under minst tolv månader omedelbart före anvisningen varit anmäld som arbetssökande på den offentliga Arbetsförmedlingen.

I särskilda fall får stöd även lämnas för den som inte betraktas som långtidsarbetslös på grund av att han/hon deltagit i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd eller under en kortare tid haft en anställning, som inte inneburit att hans eller hennes ställning på arbetsmarknaden stärkts. Ungdomar under 25 år får anvisas allmänt anställningsstöd om de under minst 90 dagar varit anmälda som arbetssökande på förmedlingen (gäller t o m 31 december 2000).

Allmänt anställningsstöd lämnas i sex månader. Om det finns synnerliga skäl för stöd lämnas i tolv månader i sådan verksamhet som innefattar offentliga investeringar eller investeringar av samhällsnyttig karaktär. Vid tidsbegränsade anställningar där varaktigheten av arbetsuppgifterna är kortare än ovan angivna antal månader ska stöd lämnas den tid arbetsuppgifterna varar.

Allmänt anställningsstöd lämnas med 50 procentt av lönekostnaden dock högst 350 kronor per dag.

Förstärkt anställningsstöd
Förstärkt anställningsstöd får anvisas en person som sedan 36 månader antingen varit arbetslös eller har deltagit i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd och som omedelbart före anvisningen i minst 36 månader varit anmäld som arbetssökande på den offentliga Arbetsförmedlingen.

Även den som under en kortare tid haft anställning och därför inte uppfyller kraven på arbetslöshet eller deltagit i åtgärd får anvisas förstärkt anställningsstöd under förutsättning att anställningen inte stärkt hans eller hennes ställning på arbetsmarknaden.

Förstärkt anställningsstöd får lämnas i tjugofyra månader.
Vid tidsbegränsade anställningar där varaktigheten av arbetsuppgifterna är kortare än tjugofyra månader ska stöd lämnas den tid arbetsuppgifterna varar.

Förstärkt anställningsstöd lämnas under sex månader med 75 procent av lönekostnaden, dock högst 525 kronor per dag samt under följande arton månader med 25 procent av lönekostnaden, dock högst 175 kronor per dag.

Lönekostnaden som läggs till grund för anställningsstöd är kontant bruttolön inkl sjuklön och semesterersättning samt lagstadgade socialavgifter. Endast sådana lönekostnader som hänför sig till normal veckoarbetstid får läggas till grund för stödet. Stödet fastställs till ett belopp per dag som gäller hela stödperioden. Vid oavlönad frånvaro minskas stödet proportionellt med frånvaron.

Vid deltidsarbete minskas anställningsstödet i förhållande till arbetstiden. Den anställde ska ha lön och andra anställningsförmåner enligt kollektivavtal eller förmåner som är likvärdiga med förmåner enligt kollektivavtal i branschen. Om kollektivavtal saknas ska arbetsgivaren uppvisa handling som visar att arbetstagaren omfattas av likvärdigt försäkringsskydd som fordras enligt kollektivavtal.

Arbetsförmedlingen ska samråda med facket på arbetsplatsen innan någon anvisas till en anställning med anställningsstöd.
När en person anvisas får arbetsgivaren en blankett som ska fyllas i och skickas tillbaka till Arbetsförmedlingen. Därefter beslutar förmedlingen om stödets storlek och stödperiodens längd.

Det beviljade stödbeloppet kommer att tillgodoföras arbetsgivaren genom kreditering av dennes skattekonto. När arbetsgivaren lämnat underlag på särskild rekvisition, som skickas till arbetsgivaren, kommer stödbeloppet månadsvis i efterskott att sättas in på arbetsgivarens skattekonto.

Detta sker den 12:e i månaden efter det att underlaget kommit in och godkänts med undantag för januari månad då stödet i stället tillgodoförs skattekontot den 17:e.

Förordningen (1997:1275) om anställningsstöd
Förordningen (1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Källa: Arbetsförmedlingen

Therese Rajaniemi