w w w . R a j a n i e m i . c o m

2000-02-28

Debattartikel av Bosse Ringholm m.fl

"Andra AP-fonden till Göteborg"

Sverige fick 1999 ett nytt pensionssystem. De sista pusselbitarna läggs nu på plats för att vi ska kunna möta framtida pensionärers behov av en trygg pension, samtidigt som våra mål om starka och stabila offentliga finanser inte åsidosätts. De första pensionerna i det nya systemet kommer att utbetalas redan 2003.

Just nu pågår omvandlingen av AP-fonderna. De ska få bättre möjligheter till placeringar som ger långsiktigt högre avkastning och bättre riskspridning. Under förutsättning att riksdagen beslutar i enlighet med regeringens nyligen lagda proposition kommer de nya AP-fonderna att reformeras.

De nuvarande första-femte fondstyrelserna ersätts med fyra lika stora, oberoende fonder med identiska, flexibla placeringsregler. De nuvarande första-tredje AP-fonderna har en gemensam förvaltning. Den tillförs den nya Första AP-fonden. För den nya Andra AP-fonden skall en helt ny förvaltnings- organisation byggas upp. De nuvarande Sjätte och Sjunde AP-fonderna, som har speciella funktioner, behålls som tidigare och berörs inte av de nu föreslagna förändringarna. De nya AP-fonderna skall vara igång från och med den första januari 2001.

Det har inför riksdagens beslut uppstått en debatt mellan de politiska partierna om var de nya AP-fonderna skall lokaliseras. Vissa partier vill att de skall spridas över hela landet, som ett led i en traditionell regionalpolitiskt motiverad statlig lokaliseringsstrategi. Andra menar att den nya förvaltningsorganisationen bör kunna lokaliseras till Göteborg där den sjätte AP-fonden sedan 1996 ligger.

Propositionen presenterar inget förslag till geografisk lokalisering på grund av att enighet ej kunnat uppnås mellan de fem partier som står bakom pensionsöverenskommelsen. Det finns dock anledning för oss som socialdemokrater att uttrycka vår ståndpunkt i frågan.

Den karaktär som verksamheten i finansiella företag har drar nytta av att företagen finns samlade geografiskt. Stora städer och huvudstäder världen över erbjuder på denna punkt mycket stora fördelar. Rekryteringsbasen för de specialister som denna typ av verksamhet kräver är i ett litet land som Sverige förhållandevis smal. Detta är ett specifikt men inte oöverstigligt problem. Personalens och ledningens kompetens är i dessa företag en avgörande faktor för framgång och att säkra den är en viktig faktor för AP-fondernas lokalisering.

Stockholm kan erbjuda mycket goda förutsättningar för AP-fondernas verksamhet och därmed för pensionärernas bästa. I regionerna finns ett växande näringsliv med både små och stora företag och dessutom internationella storföretags huvudkontor. Dessa företag ger en naturlig bas för en god finansiell tjänstesektor. Ett ytterligare tillskott av en professionell finansiell verksamhet stärker konkurrenskraften, enligt vår syn, eftersom en god finansiell infrastruktur är en del av de faktorer som spelar roll vid företags lokaliseringsbeslut.

Göteborgs arbetsmarknad är vidare tillräckligt stor för att göra det möjligt med en smidig rekrytering av kompetent personal till en ny AP-fond.

Vi anser att den nya Andra AP-fonden som skall byggas upp enligt regeringens förslag till riksdagen bör lokaliseras till Göteborg. Den kommer att få ett kapital om cirka 140 miljarder kronor och starta 2001.

Övriga AP-fonder bör ligga kvar i Stockholm för att dra nytta av den konkurrenskraftiga internationella miljö och de etablerade AP-fondskanslier som har byggts upp där. Sverige har ett starkt samhällsekonomiskt intresse av att värna den positiva utveckling som Stockholm uppvisar som finansiellt centrum och marknadsplats. Stockholm har i den bemärkelsen betydelse inte bara för Sverige utan också för hela Norden, och definitivt en stor betydelse för svenskt näringslivs utvecklings- möjligheter.

Vi är övertygade om att den Andra AP-fonden kommer att få goda möjligheter att utvecklas i Göteborg. Därmed stärks Västsveriges finansiella infrastruktur. Resultatet blir att hela Sverige vinner.

Bosse Ringholm, finansminister
Jan Bergqvist, ordförande i finansutskottet
Sven Hulterström, ordförande i socialdemokratiska riksdagsgruppen