w w w . R a j a n i e m i . c o m

2000-10-30

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag i dag om fördelningen av Första-Fjärde AP-fondernas kapital

Carl Johan Åberg, som utrett fördelningen av de nya AP-fondernas kapital, överlämnade i dag sitt förslag till finansministern.

De fyra nya AP-fonderna kommer att börja sin verksamhet vid årsskiftet då deras nya placeringsregler träder ikraft. I motsats till tidigare kommer alla fyra fonder att få samma placeringsregler som bl.a. medger att de kan placera upp till 70 procent av kapitalet i aktier med en växande andel utländsk exponering i portföljerna. De kommer också att ha samma förvaltningsmål, nämligen att maximera den långsiktiga avkastningen och därmed bidra till finansieringen av det nya pensionssystemet. De kommer att arbeta oberoende av varandra och utvärderas årligen.

Efter inleveransen av 155 miljarder kronor till Riksgäldskontoret, som kommer att genomföras vid årsskiftet, har fonderna tillsammans ca 590 miljarder kronor. I det tidigare systemet innehades obligationerna av första-tredje fondstyrelserna och aktierna av fjärde och femte fondstyrelserna.

Enligt Åbergs förslag bör de samlade tillgångarna fördelas proportionellt mellan fonderna så att varje fond startar sin verksamhet med i stort sett likartade portföljer. Det innebär att de tidigare fjärde och femte fondstyrelsernas aktieinnehav har fördelats lika mellan de fyra nya fonderna. Med undantag för de utländska obligationerna - som ligger kvar hos Första AP-fonden - fördelas också obligationerna lika vilket även är fallet med aktierna i AP-fastigheter.

I de 590 miljarder kronorna ingår också tillgångar om 26 miljarder kronor som Första-Fjärde AP-fonderna inte längre får inneha enligt de nya reglerna. Dessa tillgångar kommer att förvaltas i särskilda avvecklingsportföljer i Första respektive Fjärde AP-fonderna. Avkastningen kommer att delas lika mellan alla fyra fonder.

Det innebär att fonderna kommer att starta sin verksamhet med tillgångar på ca 140 miljarder kronor varav ca 30 procent kommer att utgöras av aktier.

Den nya tillgångsfördelningen framgår av en bilaga till pressmeddelandet (pdf-format).

Värderingstidpunkten föreslås bli den 29 december 2000. Genomförandet föreslås ske den 2 januari 2001.

Tekniskt sett kommer först alla tillgångar att samlas i en "virtuell" portfölj hos Första AP-fonden varefter tillgångarna fördelas ut på de olika fonderna. Större delen av denna omfördelning bör kunna vara genomförd den 2 januari.

Carl Johan Åberg har fått förlängt förordnande som utredare för att också tillse verkställigheten av de beslut som regeringen senare kommer att fatta med anledning av hans förslag.