w w w . R a j a n i e m i . c o m

Personaluthyrningsföretagen ger invandrare, kvinnor och unga nya möjligheter på arbetsmarknaden


De som arbetar inom personaluthyrning har lättare att gå vidare till andra arbeten. Branschen är fortfarande relativt liten men växer snabbt och expanderar numera även utanför storstäderna.

Detta är ett par av slutsatserna i ny studie av den svenska personaluthyrningsbranschen som gjorts på uppdrag av Näringsdepartementets Mångfaldsprojekt. Studien har gjorts av konsultföretaget Inregia AB tillsammans med professor Eskil Wadensjö vid Stockholms Universitet.

Personaluthyrningsföretag anställer fler invandrare än andra arbetsgivare. Invandrare är 14 procent av de anställda i personaluthyrning jämfört med 9 procent på hela arbetsmarknaden. De invandrare som arbetar i personaluthyrning kommer i första hand från Finland, samt länder i Östeuropa och Asien.

Personaluthyrning är i viss mån en bro till arbetsmarknaden. Studien ger belägg för att personer som arbetar i personaluthyrningsföretag har lättare att gå vidare till andra arbeten än de som går arbetslösa. Detta gäller såväl män och kvinnor, som invandrare och äldre.

Men det är fel att enbart se arbetena i personaluthyrningsbranschen som genomgångsarbeten. Hälften av dem som arbetade i personaluthyrningsföretag 1997 fanns kvar även år 1998. Utländska studier visar också att relativt många stannar länge i branschen.

Personaluthyrning är fortfarande en relativt liten bransch i Sverige. Mindre än en procent av de sysselsatta arbetar där. Men branschen expanderar snabbt. I Nederländerna och Storbritannien där personaluthyrning förekommit under längre tid arbetar mellan 3 och 4 procent av de sysselsatta i branschen och den fortsätter att växa.

Huvuddelen av personaluthyrningsföretagen i Sverige är små men fyra stora internationella företag dominerar och har tillsammans närmare 90 procent av omsättningen. Företagen är koncentrerade till storstäderna – år 1998 fanns 60 procent av de anställda i Storstockholm. De senaste två åren har dock branschen expanderat snabbare i övriga delar av landet.

Företagen hyr ut personal inom de flesta yrken men kontors- och ekonomitjänster är de största områdena. De anställda på personaluthyrningsföretagen har i första hand gymnasieutbildning eller kortare högskoleutbildning. De är yngre än genomsnittet på arbetsmarknaden och kvinnor är överrepresenterade. 60 procent av de anställda på personaluthyrningsföretagen är kvinnor. Motsvarande andel på hela arbetsmarknaden är 48 procent.


Rapporten finns i sin helhet på Mångfaldsprojektets hemsida:
http://naring.regeringen.se/mangfald

Frågor om innehållet i rapporten besvaras av:
Lennart Fridén, tfn 08 737 2524
Eskil Wadensjö, tfn 08 16 34 48

Frågor om Mångfaldsprojektets arbete besvaras av:
Patrick Joyce, tfn 08 405 4709 eller 070 669 7570


Mångfaldsprojektet är ett projekt inom Näringsdepartementet med uppdrag att lämna förslag till en nationell handlingsplan för att öka mångfalden i det svenska arbetslivet. Projektets arbete omfattar kön, etnisk bakgrund, funktionshinder, ålder, klassbakgrund samt sexuell läggning. Arbetet beräknas vara slutfört 30 november år 2000.