w w w . R a j a n i e m i . c o m

LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin:

Oerhört stor framgång att arbetslöshetsmålet är uppnått - Therese ifrågasätter statistiken!

-Det är en oerhört stor framgång att arbetslöshetsmålet om högst fyra procents öppen arbetslöshet nu är uppnått, säger LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin med anledning av SCB:s nya statistik som visar att arbetslöshetsmålet nu är uppnått.

-De borgerliga politiker och debattörer som under hela denna tid påstått att Sveriges starka fackföreningsrörelse och starka arbetsrättslagstiftning gör det omöjligt att sänka arbetslösheten, har nu definitivt fått fel. Sverige har visat att det mycket väl går att sänka arbetslösheten och samtidigt behålla tryggheten för de anställda, säger Wanja Lundby-Wedin.

När LO reste kravet om ett mål för arbetslösheten kritiserades detta för att vara fullkomligt orealistisk och dessutom onödigt. LO har hela tiden hävdat att ett mål var nödvändigt för att driva utvecklingen i rätt riktning.

-Vi får dock inte glömma att drygt 170 000 personer alltjämt är arbetslösa i landet. För dessa människor är tillvaron fortfarande problemfylld i både ekonomiskt och socialt hänseende. Därför är det viktigt att regeringen jobbar vidare för att i första hand nå sysselsättningsmålet om att 80 procent av arbetskraften skall ha ett arbete år 2004. Det slutgiltiga målet är dock fortfarande full sysselsättning, säger Wanja Lundby-Wedin.

Kommentar: Det är ju glädjande att regeringen nått sitt arbetslöshetsmål om högst fyra procents öppen arbetslöshet. Men som en kämpe för de arbetslösas rätt och intressen kan jag inte ställa mig delat positivt till detta mål då siffrorna i statistiken inte inberäknar de som finns i åtgärder. Allt för många finns inte med i denna friserade statistik. Vi har de som går på socialbidrag på grund av arbetsmarknadsskäl samt att vi har de som är sjukskrivna i väntan på rehabilitering eller andra åtgärder. Dessa skulle kunna ta ett arbete om arbete fanns att tillgå för dessa på arbetsmarknaden. Denna grupp finns inte heller i statistiken. I detta undantagsfall får man ställa sig på oppositionens sida, som också starkt ifrågasätter regeringens mål. För i verkligheten så är fortfarande de som befinner sig i olika former av åtgärder utan arbete och ser inte fortfarande skymten av ett reguljärt arbete i sikte. Detta är också anmärkningsvärt då man i propositionen för aktivitetsgarantin finner mycket högre siffror än de 170000 som nu Wanja Lundby-Wedin pläderar för.

I propositionen bollas det med siffror beroende på vem källan är; AMS redovisar totalt 370 000 arbetslösa I HELA LANDET och då inkluderar det de som är i åtgärder samt de arbetslösa i skogslänen. Finans- och näringsdepartementet uppger att fler än 400 000 nu är arbetslösa samtidigt som regeringen anger att det totala antalet inskrivna på arbetsförmedlingarna i hela landet uppgår till över 700 000 personer i början av år 2000. Någon av dessa siffror stämmer nog bättre överens med verkligheten och ska man gå efter det totala antalet inskrivna på arbetsförmedlingarna i hela landet så är siffran fortfarande skrämmande 700 000 personer som är arbetssökande. Jag ställer mig djupt tvivlande till Wanjas siffror eftersom den siffran inte är överensstämmande med verkligheten då hon inte räknar med de arbetslösa som befinner sig i åtgärder, socialbidragstagare och de som är sjukskrivna på grund av detta inte finns med i arbetslöshetsstatistiken fast de är arbetssökande.

Therese Rajaniemi