w w w . R a j a n i e m i . c o m

2001-09-02

Information till Dig som har arbetslöshetsersättning......

Viktiga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen

Riksdagen fattade i december 2000 beslut om förändringar i arbetslöshetsförsäkringen som träder i kraft den 5 februari 2001.

Arbetsvillkor

För att erhålla en ny ersättningsperiod krävs bland annat att man uppfyller ett s k arbetsvillkor. Arbetsvillkoret uppfylls genom arbete i viss omfattning under minst sex månader inom en 12-månadersperiod. Följande sysselsättningar kan räknas in i ett arbetsvillkor:

* Reguljärt arbete
* Arbete med lönebidrag
* Skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare
* Anställning inom Samhall AB
* Anställning som finansierats med anställningsstöd, med undantag för anställning som finansierats med särskilt anställningsstöd (gäller för de som uppbär anställningsstöd som är 57 år eller däröver)
* Fullgjord totalförsvarsplikt eller vård av barn med föräldrapenning, dock tillsammans högst två månader.

Tidigare kunde man uppfylla ett arbetsvillkor med exempelvis en fullföljd arbetsmarknadsutbildning eller utbildning med särskilt utbildningsbidrag (UBS), men från och med den 5 februari 2001 upphör denna möjlighet och de arbetsmarknadspolitiska programmen utgör då överhoppningsbar tid (se nedan).

Övergångsbestämmelse

Det kommer under en kortare period att finnas en bestämmelse som innebär att man övergångsvis kan få en ny ersättningsperiod med ett arbetsvillkor uppbyggt av ett arbetsmarknadspolitiskt program (exempelvis en fullföljd arbetsmarknadsutbildning) eller UBS. Förutsättningen är att man uppfyllt detta arbetsvillkor före den 5 februari samt att man påbörjar den nya ersättningsperioden senast den 31 mars 2001. Har du frågor angående övergångsbestämmelsen kan du kontakta din närmaste a-kassa.

Överhoppningsbar tid

Den 12 månadersperiod under vilken arbetsvillkoret ska vara uppfyllt kan förlängas med så kallad överhoppningsbar tid, t ex sjukdom och tid med aktivitetsstöd. Den överhoppningsbara tiden begränsas och får omfatta högst 7 år. Detta innebär att man kan få en ersättningsperiod grundad på arbete som ligger längst 8 år tillbaka i tiden.

En sökande som uppfyller ett nytt arbetsvillkor kan beviljas en ny ersättningsperiod på 300 dagar. Vid en ny ersättningsperiod sker inte någon avräkning av dagar för ersättningsdagar som lämnats i en tidigare period. Den nya ersättningsperioden räknas istället från den tidpunkt när den tidigare perioden löpt ut.

Om sökanden när ersättningsperioden har löpt ut inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor och inte heller enligt arbetsförmedlingen (Af) bör erbjudas en aktivitet i aktivitetsgarantin, då kan ersättningsperioden förlängas med längst 300 ersättningsdagar. OBS!!! Ordvalet "bör erbjudas". Den som inte kan beredas plats i aktivitetsgarantin kommer att bli utförsäkrad och får då uppbära socialbidrag om man inte funnit ett arbete. Alltså kan man av detta förstå att arbetsförmedlingen inte har en skyldighet att erbjuda plats inom aktivitetsgarantin. Så många arbetslösa kommer att hamna mellan stolarna och fler socialbidragstagare är att vänta!!!!!

Nedsättning av dagpenning

Den som utan godtagbart skäl avvisar ett lämpligt arbete eller lämplig arbetsmarknadspolitiskt program, eller som genom sitt uppträdande vållar att en anställning inte kommer till stånd, får dagpenningen minskad med 25 procent under 40 ersättningsdagar. Andra gången ett avvisande sker under ersättningsperioden sätts dagpenningen ned med 50 procent under 40 ersättningsdagar. Vid en tredje avvisning inom samma ersättningsperiod upphör rätten till ersättning. För att återigen har rätt till ersättning krävs att ett nytt arbetsvillkor därefter uppfylls. Nedsättningen gäller endast för de dagar då dagpenning lämnas.

Avstängning

Den som lämnat sitt arbete utan giltig anledning eller skilts från arbetet på grund av otillbörligt uppförande blir som tidigare avstängd från rätt till ersättning. Den som avstängts från ersättning vid två tillfällen inom samma ersättningsperiod har vid ett tredje tillfälle inte rätt till ersättning förrän han eller hon därefter uppfyllt ett nytt arbetsvillkor.

Handlingsplan - ett grundvillkor för rätt till ersättning

För att ha rätt till arbetslöshetsersättning ska den arbetssökande i samråd med Af medverka till att en handlingsplan upprättas inom tre månader från tidpunkten för anmälan hos Af. Detta gäller under hela ersättningsperioden och omfattar samtliga arbetssökande. Du som har en pågående ersättningsperiod vid regelns ikraftträdande ska också upprätta en handlingsplan tillsammans med Af, såvida du inte redan har gjort detta.

Arbetssökandet kan begränsas under de första 100 ersättningsdagarna i perioden till lämpliga arbeten inom den sökandes yrke och närområde. Förutsättningarna ska framgå av handlingsplanen. Därefter vidgas sökområdet såväl yrkesmässigt som geografiskt.

Har dessutom fått information idag om att ersättningsdagarna inom aktivitetsgarantin ska omfatta endast 24 månader och därefter är det försörjningsstöd från det sociala som ska gälla. Ska säkerställa informationen och om det någon som säkert vet att den informationen stämmer och gäller så maila mig. Detta innebär i sådana fall att en bortre parentes införts bakvägen!!!!!

Banne mig om det inte börjar OSA barrikaderna igen!

Therese Rajaniemi