w w w . R a j a n i e m i . c o m


2000-11-24

Arbetslöshetsersättningen görs tydligare och effektivare

En majoritet av arbetsmarknadsutskottet stödjer regeringens förslag om nya regler i arbetslöshetsförsäkringen, utom på en punkt. I regeringens förslag när det gäller arbeten som ska kvalificera till arbetslöshetsersättning ingår reguljära arbeten, anställning med lönebidrag, skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare och anställning inom Samhall AB. Arbetsmarknadsutskottet föreslår att även anställningar som finansieras med anställningsstöd ska ge rätt till arbetslöshetsersättning. Detta skall dock inte gälla vid stödformen särskilt anställningsstöd. Moderaterna reserverar sig mot utskottets förslag bland annat med hänvisning till att det inte blivit tillräckligt berett.

Flera förändringar med syfte att förbättra arbetslöshetsersättningen föreslås träda i kraft den 1 februari 2001 – en månad senare än vad regeringen föreslagit bland annat med hänsyn till det förberedelsearbete som AMS behöver.

Huvudförslagen är i övrigt följande:

För att få rätt till arbetslöshetsersättning ska den arbetssökande medverka till att en individuell handlingsplan upprättas i samråd med arbetsförmedlingen.

Arbetssökanden ska under de första 100 ersättningsdagarna få begränsa sitt arbetssökande till arbeten inom vilka han eller hon har erfarenhet eller kompetens. Sökandet kan under denna tid också begränsas till närområdet.

Den som avvisar lämpligt arbete utan godtagbart skäl eller som genom sitt uppträdande förhindrar anställning, får sin dagpenning nedsatt med 25 procent under 40 ersättningsdagar. Inträffar samma sak en andra gång blir dagpenningen nedsatt med 50 procent under 40 nya ersättningsdagar och händer det vid ett tredje tillfälle under samma period upphör ersättningen helt.

Det så kallade återkvalificeringsvillkoret slopas och ersättningsperioden blir längst 300 ersättningsdagar för alla oavsett ålder. En ersättningsperiod kan bli förlängd med högst 300 dagar utan att den arbetssökande behöver uppfylla ett nytt arbetsvillkor.

Den högsta inkomstrelaterade dagpenningen får bestämmas till ett högre belopp under de första 100 dagarna av en ersättningsperiod. Om statsfinanserna tillåter det kommer ersättningsnivåerna att höjas stegvis under de närmaste åren.

Aktivitetsgaranti kan erbjudas alla som är eller riskerar att bli långtidsinskivna. Garantin måste erbjudas inom 27 månader från arbetslöshetens inträde.

Sedan en tid pågår försök där arbetslösa ansöker om arbetslöshetsersättning på elektronisk väg. Enligt arbetsmarknadsutskottet bör regeringen utreda regelverket kring elektroniska ansökningar och föreslå eventuella lagändringar för att metoden ska kunna börja användas i full skala.

Centerpartiet vill avslå förslaget och hänvisar till sin uppfattning om hur arbetslöshetsförsäkringen bör se ut. Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet håller med i vissa delar men hänvisar till sina alternativa förslag till utformning av en allmän arbetslöshetsförsäkring

Riksdagen debatterar och röstar om ärendet den 13 december.

Förarbeten: proposition 1999/2000:139, betänkande 2000/2001:AU5

Källa: www.regeringen.se