w w w . R a j a n i e m i . c o m

2001-06-18

010618

LO i ny rapport om arbetslösheten i Sverige.

Blott arbetsmarknadspolitik skapar inga nya jobb


- Den höga arbetslöshet som råder i vissa regioner i Sverige kan inte åtgärdas med traditionell arbetsmarknadspolitik, säger LO:s tredje vice ordförande Leif Håkansson.

Trots att regeringen har uppnått målet på 4 procents arbetslöshet, råder stora regionala skillnader. I Pajala är 35,6 procent av befolkningen i åldrarna 16-64 år antingen arbetslösa, i konjunkturberoende eller handikappåtgärder eller förtidspensionerade. I Danderyd tillhör endast 4, 3 procent av invånarna i samma åldersgrupp någon av dessa kategorier.

De regionala skillnaderna återspeglas också i andelen sysselsatta. I Gnosjö är 90,1 procent av invånarna mellan 20 och 64 år sysselsatta medan motsvarande siffra för Haparanda endast är 56, 5 procent. Det visar LO i rapporten "Alla behövs".

Orsakerna till dessa skillnader i sysselsättning är flera, men de står framför allt att finna i förekomsten av ett dynamiskt näringsliv och dess behov av utbildad arbetskraft.

Arbetsmarknadspolitiken på 1990-talet var till stora delar en uppehållande politik med syfte att låta olika grupper på arbetsmarknaden "övervintra" tills dess konjunkturen vände. Men konjunkturförbättringen har inte varit lika gynnsam för alla orter. I orter med fortsatt hög arbetslöshet är problemet strukturellt och arbetsmarknadspolitiken varken kan eller har till uppgift att åtgärda sådana problem.

- För att öka sysselsättningen och minska arbetslösheten måste arbetsmarknads-politiken kompletteras med regional tillväxtpolitik. Det krävs en kraftig ökning av samhällets insatser för att stärka de svaga regionernas näringsklimat, infrastruktur och kunskapsförsörjning, säger Leif Håkansson.

På grund av den höga arbetslösheten i vissa regioner och de kostnader denna medför, har man där svårt att klara sina välfärdsåtaganden utan det kommunala skatteutjämningssystemet.

- Det kommunala skatteutjämningssystemet är nödvändigt. Men, i längden är det både bättre och billigare om pengarna istället användes till att stärka näringslivets och arbetsmarknadens dynamik så att de regioner som i dag är svaga, i framtiden kan stå på egna ben, säger Leif Håkansson.


Rapporten "Alla behövs" finns på LO:s hemsida; www.lo.se