w w w . R a j a n i e m i . c o m

2000-11-20

Välfärd, ofärd och ojämlikhet

(SOU 2000:41)


Kommittén Välfärdsbokslut, med uppdrag att utreda välfärdsutvecklingen under 1990-talet, överlämnar idag till Statsrådet och chefen för Socialdepartementet betänkandet Välfärd, ofärd och ojämlikhet, författad av Johan Fritzell och Olle Lundberg, båda ledamöter av kommittén.

I betänkandet belyses hur den svenska befolkningens (16-84 år) levnadsvillkor förändrats mellan 1989-90 och 1997-98. Resultaten visar bl.a. att ofärdens omfattning i många avseenden har ökat betydligt. Allt fler människor har ekonomiska problem, befolkningens hälsostatus försämrades påtagligt under 1990-talets första hälft och arbetslivet har blivit alltmer jäktigt.

Risken för olika välfärdsproblem skiljer sig samtidigt kraftigt mellan olika grupper, och dessa skillnader har i många avseenden också förändrats markant under decenniet. Jämfört med hur levnadsvillkoren gestaltade sig vid ingången av decenniet visar analyserna att försämringar framförallt kom att drabba de unga. Yngre åldersgruppers ekonomiska situation har försämrats drastiskt, men också deras psykiska hälsostatus. En annan skiljelinje som kommit att bli allt tydligare rör skillnader mellan inrikes och utrikes födda. Invandrare har i betydligt lägre grad sysselsättning, och i den mån de är sysselsatta är deras anställningar oftare tidsbegränsade och deras arbetsvillkor sämre. En tredje grupp vars levnadsförhållanden tycks ha försämrats påtagligt är ensamstående föräldrar som exempelvis har fått allt lägre inkomster. Risken för låga inkomster har också ökat betydligt för barnfamiljer i allmänhet vilket indikerar sämre villkor för många barn. Ensamstående mödrar är också i mycket hög grad utsatta för våld. Skillnaderna mellan arbetare och tjänstemän har i de flesta avseenden visat sig bestå i ungefärligen samma utsträckning som tidigare. Högre tjänstemän förefaller dock under senare delen av 1990-talet dra ifrån andra samhällsklassers inkomstnivåer. Att klasskillnaderna i huvudsak förblivit stabila får dock inte skymma det faktum att de återkommer på nästan alla områden och i många fall är mycket stora.

I några avseenden har dock inte välfärden försämras. Även om sjukligheten ökat i befolkningen har dödligheten minskat. Människors sociala förankring tycks inte heller ha försämrats.


Den tryckta rapporten beställs från Fritzes, Kundtjänst, 106 47 Stockholm. Fax: 08-690 91 91, tfn: 08-690 91 90, e-post: www.fritzes.se

Vill du ta kontakt med författarna direkt:

Docent Johan Fritzell
E-post: johan.fritzell@social.ministry.se

Docent Olle Lundberg
E-post: olle.lundberg@social.ministry.se