w w w . R a j a n i e m i . c o m

2001-09-02

Artikel av statsminister Göran Persson

Bra, men inte nöjd.

Med året som vi nu lägger bakom oss har det blivit tydligare för allt fler att Sverige är inne i en positiv utveckling. Tiotusentals människor i vårt land har under året kunnat lämna arbetslösheten för ett jobb på den reguljära arbetsmarknaden. De slipper leva på arbetslöshetsunderstöd och kan istället försörja sig själva och sin familj. De betalar skatt och kan bidra till välfärden. De kan känna framtidstro för sig själva och sina barn. Över denna utveckling är vi socialdemokrater stolta. Den förda politiken ger resultat. Men vi är inte nöjda.

Fortfarande finns det många människor i vårt land som simmar i arbetslöshetens iskalla vatten. Trots att vi under de senaste åren har halverat den öppna arbetslösheten så finns det många som ännu inte fått in en fot på arbetsmarknaden. Trots att sysselsättningen nu växer i hela vårt land så finns det orter och regioner som har det fortsatt besvärligt på arbetsmarknaden. För mig som statsminister och socialdemokratisk partiordförande är detta viktigt att slå fast. Det går bra för Sverige. Men det går ännu inte bra för alla människor och för alla regioner.

Med samma beslutsamhet som vi bekämpade den ekonomiska krisen och klarade fyraprocentsmålet, så kommer vi socialdemokrater att fortsätta slåss för arbete åt alla. Vägen mot full sysselsättning går med fortsatta utbildningssatsningar, miljöomställning, en framsynt arbetsmarknadspolitik och en ansvarsfull ekonomisk politik.

Med fallande arbetslöshet och stigande sysselsättning följer ökande resurser att använda för att stärka och modernisera välfärden. Viktigt under året som nu ligger framför oss är en storsatsning på barnen och barnfamiljerna. Att satsa på barn och ungdomar är den viktigaste framtidssatsningen som vi kan göra. Regeringens ambition är att Sverige ska förbli världens bästa land för barn och ungdomar att växa upp i. Barnfamiljerna blev den ekonomiska krisens stora förlorare. Samtidigt som marginalerna krympte i många barnfamiljers hushållsekonomi gjordes nedskärningar i barnomsorg och skola.

Nu är Sverige ur krisen. Det finns åter pengar att fördela. Det är tid för reformer. Genom ett omfattande reformprogram vill vi socialdemokrater rätta till de brister som uppstod i den ekonomiska krisens kölvatten.

För andra året i rad höjs nu barnbidraget med 100 kronor. Flerbarnstilläggen höjs i motsvarande mån. Vid årsskiftet genomför vi ytterligare en kompensation för egenavgifterna vilket innebär ytterligare några hundralappar extra i plånboken för många barnfamiljer. Fullt utbyggd motsvarar återbäringen en lönehöjning med hela åtta procent för en låg- och medelinkomsttagare. Kan vi dessutom hålla inflationen på en fortsatt låg nivå och avtalsrörelsen leder till en ansvarsfull reallöneutveckling innebär det ytterligare förbättringar.

På socialdemokratiskt initiativ har riksdagen beslutat att införa maxtaxa i barnomsorgen. Det innebär att barnomsorgstaxorna kommer att sjunka för alla barn från och med år 2002. Det är ett tydligt resultat av det vallöfte som vi socialdemokrater gav landets barnfamiljer i den senaste valrörelsen. Det betyder att alla familjer med barn på dagis får mer pengar över när både skatten och avgiften är betald. Det blir lättare att kombinera familjeliv med förvärvsarbete.

Samtidigt som maxtaxan införs ger vi barn till föräldralediga och arbetslösa rätt till förskoleverksamhet. Barn ska inte behöva lämna sina kompisar på dagis därför att mamma eller pappa är hemma i arbetslöshet eller med ett nyfött syskon. Från och med 2003 får också alla 4- och 5-åringar rätt till förskola.

Föräldraförsäkringen byggs ut. Kontaktdagar införs för att möjliggöra för föräldrarna att vara mer delaktiga i sina barns skolgång. Kvalitén måste öka i barnomsorg och skola. Från och med år 2002 avsätts hela 500 miljoner kronor för åtgärder som förbättrar kvalitén i barnomsorgen. Statsbidragen till skolan höjs successivt under fem år till fem miljarder kronor. Det innebär möjlighet att anställa uppåt 15 000 fler lärare, specialpedagoger och annan skolpersonal så att alla barn kan få det stöd de behöver för att klara skolarbetet. Utöver detta har regeringen under de senaste åren höjt de generella statsbidragen till kommuner och landsting med 25 miljarder kronor.

Tempot i arbetslivet blir allt högre. Stressen och hetsen ökar. Många föräldrar känner att de inte hinner med vare sig sina barn, sitt arbete eller sina intressen. Därför vill vi ge löntagarna mer fri tid. De fackliga centralorganisationerna har lagt förslag om att stegvis införa fem extra lediga dagar som löntagaren själv ska kunna bestämma över. Med detta förslag som grund kommer vi socialdemokrater att söka väljarnas förtroende att få genomföra en ansvarsfull arbetstidsförkortning från och med år 2003. Det betyder mer fri tid inte minst för många stressade småbarnsföräldrar.

Ytterst handlar familjepolitiken om att ge barn och ungdomar en bra uppväxt i vårt land. Det kräver både ekonomiska insatser riktade direkt till föräldrarna och en god samhällsservice i form av skola, vård och barnomsorg. Med en generös familjepolitik vill vi underlätta för de unga familjer som vill att skaffa barn. Att fler barn föds är långsiktigt oerhört viktigt för utvecklingen i vårt land.

Under årets första sex månader kommer Sverige att vara ordförande i EU. Det innebär att vårt land på många sätt kommer att vara ett nav kring vilket det europeiska samarbetet snurrar. Detta ansvar kommer regeringen att försöka förvalta på ett konstruktivt och ansvarsfullt sätt.

Tre områden kommer att särskilt prioriteras under det svenska ordförandeskapet.

För det första: utvidgningen.

Det är många länder som nu knackar på porten och vill bli medlemmar i unionen. Därmed finns en historisk chans att en gång för alla befästa grunden för fred, frihet, demokrati och välstånd i vår del av världen.

Regeringskonferensen har slutförts. Förberedelserna är vidtagna. Stora framsteg har gjorts i kandidatländerna. Men mycket arbete återstår innan utvidgningen är verklighet. Sverige kommer under ordförandeskapet att försöka bana väg för ett politiskt genombrott i förhandlingarna med kandidatländerna. Möjligheten finns därmed att välkomna nya medlemsländer i unionen från slutet av 2002.

För det andra: kampen mot arbetslösheten.

Ingenting är viktigare för individernas frihet än arbete åt alla. Vi vet att det inte kommer att räcka med enbart nationell politik för att klara arbetslösheten. Även om arbetslösheten har gått ner i EU som helhet under de senaste åren, så krävs internationellt samarbete över nationsgränserna för att åstadkomma full sysselsättning. Nu utvecklas en ny samarbetsmodell kring sysselsättning och tillväxt där mål och initiativ utarbetas gemensamt. Nationella åtgärder vidtas. Vid toppmötet i Stockholm, i mars månad, kommer en första avstämning att göras kring vilka resultat som åstadkommits. Därefter går vi vidare.

För det tredje: miljöfrågorna.

Miljöförstöringen känner inga gränser. Utsläpp och föroreningar gör inte halt vid nationsgränserna utan sprids både till luft och vatten. Därför måste samarbetet mellan länderna intensifieras. Överenskommelser måste göras och beslut fattas.

När Europeiska rådets möte hålls i Göteborg ska en strategi antas som syftar till att anpassa EU:s politik till en långsiktigt ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling. Sverige kommer att driva på utvecklingen mot miljöhänsyn inom alla EU:s samarbetsområden. Vi kommer att driva på behandlingen av EU:s sjätte miljöhandlingsprogram. Sverige möter nu de goda tidernas utmaningar.

Genom att fortsätta bekämpa arbetslösheten ska fler människor få möjlighet att uppleva den frihet och trygghet som ett arbete representerar. Genom att stärka och modernisera välfärden ska alla - inte minst barnen och våra äldre - få del av de frukter som skapas. Genom ett gott skött ordförandeskap ska vi visa att vårt land är öppet mot omvärlden, modernt och framtidsinriktat.

Så kan år 2001 bli ännu ett år då Sverige byggs vidare på tidlösa värderingar om frihet, jämlikhet och solidaritet.

Göran Persson
statsminister

Artikeln var införd i Göteborgsposten 31 december 2000.
Källa: www.regeringen.se