w w w . R a j a n i e m i . c o m

2001-03-31

Regeringen, v och mp överens om budget

Den socialdemokratiska regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet har träffat en principöverenskommelse om den ekonomiska vårpropositionen. Finansminister Bosse Ringholm sammanfattar och kommenterar överenskommelsen under följande rubriker:

· Ordning och reda i den offentliga ekonomin
· Fortsatt kamp för fler jobb och minskad arbetslöshet
· Reformer för rättvisa och välfärd

Ordning och reda i den offentliga ekonomin

Vi håller fast vid de budgetpolitiska målen – utgiftstaken skall hållas och överskottsmålet skall nås. Nu går vi in i en mer normal konjunkturfas, efter några år med stark högkonjunktur. Tillväxtantagandet från i höstas kommer att revideras, men vi räknar fortfarande med en hygglig tillväxt. Den offentliga skulden fortsätter minska. I år beräknas den offentliga nettoskulden försvinna. Utgiftstaken för åren 2002 och 2003 ligger fast. Taket ökar alltså som tidigare beslutats med 25 miljarder 2002 och 30 miljarder 2003. För 2004 föreslås en höjning med 33 miljarder kronor.

Fortsatt kamp för fler jobb och minskad arbetslöshet

Sysselsättningen ökade kraftigt förra året. Målet att halvera den öppna arbetslösheten till 4 procent är uppnått. Ändå är alltför många fortfarande arbetslösa. Regeringen vill fortsätta arbeta för att ännu fler ska kunna få riktiga jobb. Målet är att 80 procent av den vuxna befolkningen ska vara reguljärt sysselsatt 2004. Det långsiktiga målet
är full sysselsättning.

Reformer för rättvisa och välfärd

Många människor är otrygga i dagens Sverige och det finns stora behov att förbättra välfärdssystemet på olika områden. Den goda offentliga ekonomin ger utrymme för rättvisereformer för barn och ungdomar, att möta de äldres behov och önskemål samt för förbättringar i arbetslivet:· Reformerad arbetsskadeförsäkring, med generösare regler.

Regeringen återkommer med ett konkret förslag, men redan nu avsätts 500 miljoner kronor 2002 och en miljard kronor varaktigt från 2003 och framåt.· Höjd a-kassa, både lägsta nivån och taket. Lägsta nivån höjs från 240 till 270 kronor den 1 juli och taket höjs samtidigt med 100 kronor till 680 kronor, under de första 100 ersättningsdagarna. Nästa år planeras en ytterligare höjning av taket.

· Resurser tillförs för nya insatser mot deltidsarbetslösheten.
· Ytterligare sammanlagt 400 miljoner kronor avsätts för att kompensera kommuner och landsting med befolkningsminskning 2003-2004.
· Höjd garantinivå i föräldraförsäkringen, från 60 kronor per dag till 120 kronor per dag från nästa år. Den höjs senare i ytterligare två steg till 150 kronor 2003 och 180 kronor 2004.
· Stöd till bostadsbyggande – billiga hyreslägenheter. 2,5 miljarder kronor avsätts 2002-2006.
· Utrymme finns för höjt tak i sjuk- och föräldraförsäkringen, men ännu finns inget konkret förslag.
· Höjt studiestöd från 2003, så att studiebidrag till gymnasieungdomar ges tio månader istället för nio som idag.
· Ett förbehållsbelopp i äldreomsorgen införs, som äldre alltid ska ha kvar sedan de betalt sina omsorgskostnader. En utredning har arbetat med ett förslag om detta och den bereds för närvarande. Reformen beräknas kosta 650 miljoner kronor. Den planeras införas nästa år.Frågan om maxtaxa bereds vidare.
· Ytterligare 200 miljoner kronor per år till tandvården 2002-2004, utöver det resurstillskott på 100, 200 och 500 miljoner kronor som redan beslutats.
· Bostadstillägget för pensionärer höjs 2002.· Ytterligare 600 miljoner kronor till polisen från 2004.
· Högskolan får ytterligare resurser, 100 miljoner 2002 och 200 miljoner 2003.
· 400 miljoner kronor avsätts för investeringar som leder till minskade koldioxidutsläpp och som främjar energihushållning.
· Miljöforskningen får mer resurser.
· Ytterligare resurser tillförs också marksanering, biologisk mångfald och för radonåtgärder i bostäder.
· Kulturområdet förstärks med 120 miljoner kronor.· Biståndet höjs för 2004 till ca 0,87 procent av bruttonationalinkomsten, från 0,73 procent i år. Det blir 0,74 procent 2002 och 0,81 procent 2003.

För nästa år kommer förutom detta stora reformer för barn och barnfamiljer: maxtaxa i barnomsorgen – kraftigt sänkta avgifter, skolsatsningen för fler vuxna i skolan och dessutom ytterligare en miljard kronor till sjukvården, för att nämna några saker.

Fortsatt arbete

Arbetet med den ekonomiska vårpropositionen fortsätter nu. Propositionen läggs till riksdagen den 17 april.. /.