w w w . R a j a n i e m i . c o m

2000-12-21

Förbättringar för barnfamiljer och ensamstående föräldrar

Regeringens proposition om förändringar i föräldraförsäkringen som idag lämnas över till riksdagen, innehåller följande: Föräldrapenningen förlängs till 13 månaderFöräldrapenningen kan tas ut i enstaka timmar. De tio ”pappadagarna” kan tas ut av någon annan. Om du själv blir sjuk när dina barn är sjuka kan någon annan ta ut tillfällig föräldrapenningSex kontaktdagar införs, en per år, för barn födda 1995 eller senare. Gäller för barn 6-11 år. Bättre skydd vid spädbarnsdöd. Ökat inflytande för den enskilde arbetstagaren över förläggningen av deltidsarbete

- Förslagen i propositionen, tillsammans med redan beslutade höjningar av barnbidrag, adoptionsbidrag och införandet av maxtaxa ger rejäla förbättringar för barnfamiljerna framöver. Med tanke på de rapporter, bland annat Välfärdsbokslutet, som visat att det är barnfamiljerna, och i synnerhet de ensamstående föräldrarna, som varit förlorarna på 90-talet så känns det bra att kunna presentera ett antal förbättringar för just den gruppen, säger barn- och familjeminister Ingela Thalén i en kommentar.

När det gäller den förlängda föräldraförsäkringen så innebär det att föräldrapenningen förlängs med 30 dagar med ersättning motsvarande förälderns sjukpenninggrundande inkomst, den så kallade SGI:n.

Föräldraförsäkringen har som mål att stödja båda föräldrarnas möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap och pekar på männens ansvar för sina barn vilket vi uppmuntrar med att den så kallade pappamånaden nu förlängs till två månader, säger Ingela Thalén.Förslaget om att införa ytterligare en ny förmånsnivå motsvarande en åttondel av föräldraförsäkringen innebär att det blir möjligt för småbarnsföräldrar att minska arbetstiden med en timme per dag.

- Detta gör det möjligt för båda föräldrarna att i ännu större utsträckning förena arbete med familj och det kommer förhoppningsvis att underlätta för såväl kvinnor som män att dela på ansvaret för barnen, i synnerhet när de är små, säger Ingela Thalén.

En ny förmån införs också inom den tillfälliga föräldrapenningen motsvarande de tio så kallade pappadagarna. Det innebär att en annan försäkrad person än pappan kan få rätt till tillfällig föräldrapenning under de tio dagar när det inte finns någon biologisk förälder, adoptivförälder eller när det finns en förälder som inte är försäkrad och därför inte har rätt till tillfällig föräldrapenning. Eller att fadern i förväg avstår från sin rätt till de tio dagarna med tillfällig föräldrapenning, under vissa förutsättningar.

När det gäller överlåtelse av tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn innebär det nya förslaget att när en förälder på grund av egen sjukdom varken kan arbeta eller vårda sitt sjuka barn, så kan en annan försäkrad person få rätt till tillfällig föräldrapenning när han eller hon vårdar barnet.

Beträffande kontaktdagarna så innebär regeringens förslag att föräldrar får rätt till tillfällig föräldrapenning under sammanlagt sex dagar – en dag per år - när föräldern avstår från att arbeta för att t ex besöka barnet i skolan. Kontaktdagarna ska tas ut från och med det kalenderår som barnet fyller sex år, till och med det år som barnet fyller elva år. Förslaget gäller barn som är födda eller adopterade under 1995 eller senare och ändringen föreslås träda i kraft den 1 juli nästa år.

När det gäller förbättrat försäkringsskydd vid spädbarnsdöd så innebär förslaget att om ett barn avlider och föräldrarna får ytterligare ett barn så förlängs försäkringsskyddet för beräkning av föräldrapenning. Detta ska ske oavsett om det tidigare barnet avled före eller efter det att kvinnan blir gravid på nytt.

Slutligen ska det bli lättare för småbarnsföräldrar att förlägga sin arbetstid om de arbetar deltid på grund av småbarn. Förslaget innebär att om arbetstagaren och arbetsgivaren inte kommer överens om hur ledigheten ska tas ut vid förkortad arbetstid så ska arbetsgivaren förlägga ledigheten på det sätt som arbetstagaren önskar. Detta får dock ske under förutsättning att verksamheten hos arbetsgivaren kan ske utan påtaglig störning.

Källa: www.regeringen.se