w w w . R a j a n i e m i . c o m

2001-09-02

Regeringen föreslår sjukersättning och aktivitetsersättning i stället för förtidspension

Regeringen har överlämnat förslag till lagrådet om ändrade regler för beräkning av ersättningen vid långvarig eller varaktig medicinskt grundad nedsättning av arbetsförmågan d.v.s. dagens förtidspensioner. De ändrade reglerna föreslås gälla från den 1 januari år 2003. Förslaget är till stor del en följd av det reformerade ålderspensionssystemet. Förslaget behandlar dock inte kriterierna för bedömning av arbetsförmågans nedsättning.

En principiellt viktig del av förslaget är att begreppet förtidspension föreslås försvinna och att ersättningen vid långvarig eller varaktig medicinskt grundad arbetsoförmåga istället kallas sjukersättning och föreslås bli en del av sjukförsäkringssystemet. Den som har nedsatt arbetsförmåga under minst ett år, men inte varaktigt, föreslås få tidsbegränsad sjukersättning.

För personer som är yngre än 30 år föreslås systemet med förtidspension och sjukbidrag ersättas med ett nytt försäkringsstöd som kallas aktivitetsersättning. Denna ersättning ska kunna betalas tidigast från den 1 juli det år man fyller 19 år och beviljas för längst tre år i taget. Aktivitetsersättningen ska, till skillnad från vad som gäller i dagens system, stimulera till aktivitet efter individuella förutsättningar utan att den enskildes ekonomiska trygghet påverkas. Detta ska ses som en förstärkt möjlighet för individen och inte en skyldighet. Däremot föreslås försäkringskassorna bli skyldiga att erbjuda den enskilde aktiviteter.

Förslaget till nytt system består av två delar där den ena delen är en inkomstrelaterad sjuk – eller aktivitetsersättning och den andra är ett grundskydd. Grundskyddet består av garantiersättning för dem som inte har haft några förvärvsinkomster eller haft låga sådana innan arbetsförmågan av medicinska skäl blev nedsatt. Garantiersättningen föreslås utbetalas som en utfyllnad upp till en garantinivå för den som saknar inkomstrelaterad ersättning eller har en låg sådan. Detta liknar den metod som beslutats inom det reformerade ålderspensionssystemet.

Den inkomstrelaterade ersättningen ska beräknas på en så kallad antagandeinkomst. Denna förslås baseras på genomsnittet av de tre högsta bruttoårsinkomsterna som intjänats under en given tid som kallas ramtid. Längden på ramtiden varierar mellan fem och åtta år beroende på den försäkrades ålder. Om det är mer fördelaktigt för dem som är mellan 19 och 29 år föreslås att ersättningen beräknas på genomsnittet av de två högsta bruttoårsinkomsterna under en ramtid på 3 år. Ersättningen blir 64 procent av antagandeinkomsten.

Garantinivåns storlek föreslås vara beroende av åldern upp till 30 år och är densamma för gifta och ogifta. I dag är förtidspensionen olika om man är gift respektive ogift. Garantinivån föreslås vara 2,10 prisbasbelopp per år för personer som inte fyllt 21 år. Därefter höjs nivån med 0,05 prisbasbelopp vartannat år upp till 30 års ålder. För personer i åldrarna 30-64 år föreslås garantinivån vara 2,40 prisbasbelopp.

Förslaget berör huvudsakligen de personer som drabbas av långvarig eller varaktig medicinskt grundad nedsättning av arbetsförmågan efter den första januari år 2003.

Personer som har förtidspension eller sjukbidrag enligt det nuvarande systemet, berörs också av det nya förslaget. De föreslås få sin förtidspension omvandlad till inkomstrelaterad sjukersättning, övergångsvis sjukersättning respektive garantiersättning. Dessa nya ersättningar blir något högre än dagens nivåer men blir istället
skattepliktiga. Samtidigt avskaffas det särskilda grundavdraget för folkpensionärer (SGA). Vid omvandlingen ska den försäkrade personen i princip få oförändrad nettoersättning. Ett justeringsbelopp reglerar att ersättningen efter skatt blir i det närmaste oförändrad efter omvandlingen. Detta görs för att skattereglerna ska bli så enhetliga som möjligt för löntagare, pensionärer och andra grupper. I dag finns det ca 435 000 personer med förtidspension i Sverige.

Källa: Regeringen

Allmän kommentar: Förslaget är dåligt genomtänkt och löser inte problemen på sikt. En akut åtgärd utan konsekvensanalys för att göra den så kallade marknaden nöjd och hålla utgiftstaket medans sjuka sätts under press. Alltså tummen ner för hela förslaget. Förslaget borde återremitteras direkt!/ Therese Rajaniemi