Välkommen till RSJ!

 

Flaskhalsmyten avslöjad av AMS-utredning!

De försämringar av de arbetslösas ersättningsnivåer och rättigheter som planeras i bland annat a-kasseutredningens förslag har motiverats med att det trots massarbetslösheten förekommer flaskhalsar och bristyrken på arbetsmarknaden. Dessa anses bero på att arbetslösa hellre går kvar på understödet än tar de erbjudna jobben, och man menar att detta kan medföra löneökningar i de utsatta yrkena för att tjänsterna ska bli tillsatta. Detta anses som negativt och inflationsdrivande.

I Regeringens direktiv till a-kasseutredningen står:

"Arbetsmarknadspolitikens främsta uppgift är att underlätta och främja tillväxten genom att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. Fokus inom arbetsmarknadspolitiken måste ligga på att lediga platser tillsätts snabbt och effektivt. Det bidrar till att efterfrågan i ekonomin kan öka
utan att inflationsdrivande flaskhalsar uppkommer."

I ett brev till LAT - Långtidsarbetslösas tidningar - tar Björn Rosengren också upp flaskhalsarna som en motivering för att arbetslöshetsförsäkringen skall vara en omställningsförsäkring, och alltså måste ha en bortre parentes. Detta krävs för att regeringen skall kunna göra de senaste årens sysselsättningsökning "uthållig så att den inte bryts av flaskhalsar och brist på arbetskraft".

AMS-utredningen "Flaskhals eller överdrivet formulerade behov?" som genomförts av Charlotta Edholm och Pathric Hägglund slår effektivt undan fötterna för regeringens resonemang och Rosengrens föregivna farhågor. Man visar för första gången upp statistik över flaskhalsproblemets omfattning, som avgränsats till företag som verkligen har för avsikt att rekrytera, och författarna beskriver statistiskt hur dessa företags rekrytering avlöpt. Edholm och Hägglund nöjer sig inte med att som SAF och Företagarnas Riksförbund tidigare gjort lägga fram åsiktsyttringar i frågan som om det vore fakta.

Resultatet är precis det som vi väntat oss. Två tredjedelar av de företag som klagat över flaskhalsproblem har helt enkelt överdrivit sina kompetensbehov. Och detta är ändå bara inom den grupp som faktiskt tänkt rekrytera. Om det vore möjligt att jämföra med SAF:s och Företagarnas undersökningsmaterial skulle siffran säkert bli ännu mycket högre. Vi har flera gånger föreslagit dem att samköra sina undersökningsdata med AMS platslistor, men vare sig SAF eller Företagarna har varit intresserade.

Frågan är nu om media kommer att ge AMS-utredningens slutsatser samma utrymme som man tidigare gett åt SAF och Företagarna.

Och om regeringen och Rosengren ändrar a-kasseutredningens direktiv - eller om de bara finner på nya motiveringar och fortsätter som förut.

Riddarhyttan 2000-01-10

Fred Torssander

Fotnot: Att arbetslösa själva skulle föredra bidrag framför jobb har redan tidigare avslöjats som en myt. Se http://www.info.umu.se/Press/Avhandling/118.shtml

Referenser:

"Flaskhals eller överdrivet formulerade behov?" finns att ladda hem i *pdf format från http://www.ams.se/ams/rapport.html

www.rajaniemi.com    Website: www.rajaniemi.com
   © Copyright 1998 - 2002
Mats & Therese Rajaniemi