w w w . R a j a n i e m i . c o m

2000-12-13

Integritetsskyddet för den enskilde stärks

Regeringen överlämnar i dag till riksdagen en proposition om ändringar i kreditupplysningslagen. Förslagen syftar i första hand till att anpassa kreditupplysningslagen till EG:s dataskyddsdirektiv och personuppgiftslagen.

Lagändringarna ger förstärkningar i den enskildes integritetsskydd. Det innebär i huvudsak följande:
- I kreditupplysningsverksamhet får uppgifter om fysiska personer samlas in endast för kreditupplysningsändamål.
- Personuppgiftslagens grundläggande krav på behandling av personuppgifter skall gälla också i kreditupplysningsverksamhet. Det innebär bl.a. att endast sådana uppgifter får behandlas (t.ex. samlas in eller lämnas ut) som är adekvata och relevanta för att bedöma en persons pålitlighet i ekonomiskt avseende.
- Behandling av uppgifter om facklig tillhörighet och hälsa förbjuds.

Kreditupplysningsföretagens skyldigheten att informera utökas.

En begäran om registerbesked om en fysisk person skall göras skriftligen och vara egenhändigt undertecknad. Syftet är att förhindra att besked begärs av andra än den registrerade själv. Bestämmelserna om rättelse av uppgifter skall omfatta inte endast felaktiga och missvisande uppgifter utan även uppgifter som annars har behandlats i strid med lagen. De föreslagna lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2001.

Källa: www.regeringen .se