w w w . R a j a n i e m i . c o m

2000-12-21

Bättre sekretesskydd och första steget mot deklaration på internet


Regeringen föreslår i dag i en proposition en ny och modernare reglering av behandlingen av personuppgifter hos skatteförvaltningen, kronofogdemyndigheterna och Tullverket. Enskilda föreslås få ha direktåtkomst till sina egna uppgifter, vilket de inte har i dag. Förslaget är ett steg på vägen mot att göra det möjligt att deklarera
på internet. Den nya regleringen är anpassad till personuppgiftslagen. De från integritetssynpunkt viktiga ramarna för behandlingen slås fast i lag.

En skärpning av sekretessen föreslås för kronofogdemyndigheternas verksamhet, för att stärka skyddet för enskilda människor och för att underlätta informationsutbytet mellan kronofogdemyndigheter och skattemyndigheter. Informationsutbytet försvåras i dag av att sekretessen är strängare i skattemyndigheterna. Uppgifter om obetalda skulder i pågående mål kommer även fortsättningsvis att vara offentliga, men de nya reglerna innebär att uppgifter om en person som vid ett enstaka tillfälle har betalningsproblem skyddas av sekretess. Kreditupplysningsföretagen måste också rensa uppgifter om sådana personer när en skuld är betald.

Om en person har två eller fler mål under en tvåårsperiod blir uppgifterna om personens samtliga mål de två senaste åren dock offentliga, även sedan skulderna betalats. Detsamma gäller om en person varit föremål för verkställighet eller indrivning.

Källa: www.regeringen.se