w w w . R a j a n i e m i . c o m

2000-09-22
Socialbidragstagare kan inte kvala in till a-kassan

 

Mer än 10 000 socialbidragstagare kan inte återkvalificera sig för a-kassa trots att de får arbete med anställningsstöd. Detta är innebörden av de nya reglerna för de olika anställningsstöden. Martin Hedenmo, utredare på LO, anser att detta är upprörande eftersom det handlar om vanliga arbeten med kollektivavtal.

Idag finns tre typer av anställningsstöd. Från och med den 1 november 2000 finns även särskilt anställningsstöd, som riktar sig till långtidsarbetslösa över 57 år, som deltar i aktivitetsgarantin. En tanke bakom aktivitetsgarantin är att den delvis ska inrikta sig på arbetslösa som uppbär socialbidrag. En del av aktivitetsgarantin kommer att vara arbete med anställningsstöd. I de fall inte detta leder till någon fast vanlig anställning kommer de tidigare socialbidragstagarna att åter hamna i aktivitetsgarantin. Även om de har arbetat i två år med vanlig lön kommer de inte att få ersättning som motsvarar a-kassan utan den lägsta ersättningen, som just nu är 103 kronor om dagen.

Anställda med särskilt anställningsstöd kommer till skillnad från de övriga tre anställningsstöden inte att omfattas av LAS - lagen om anställningsskydd. Vilket enligt gällande regler är helt fel, för LAS ska gälla för alla anställda.

Som jag tidigare har varnat för så kommer det inte vara återkvalificerande för arbetslöshetsersättning. Läs mer här. Det här om något är både stämplande och diskrimerande eftersom det innebär att de äldre tvingas tillbaka till aktivitetsgarantin. Läs Björn Rosengrens svar till mig. Detta ökar inte förtroendet för regeringen när det gäller a-kassan och aktivitetsgarantins möjligheter att återkvalificera sig in i systemet igen. Istället kanske det vore bättre om han eller hon gått på a-kassa och sökt arbete på egen hand, då reguljärt arbete återkvalificerar till a-kassesystemet igen. En självklarhet om allas rätt till lika villkor anser jag.

Enligt regeringens förslag så kommer inte någon av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna längre att återkvalificera till en ny a-kasseperiod. Martin Hedenmo, LO, tror att det kan vara bra, eftersom många åtgärder tidigare bara utformades för att ge en ny a-kasseperiod. Istället anser han att den arbetslöse kan få ytterligare en ersättningsperiod om 300 dagar, bara om den arbetslöse följer sin handlingsplan. Men Anders Bergström som är a-kassehandläggare hos Kommunal är mer frågande inför den skrivningen. Han anser den vara luddig och undrar vad den i praktiken kommer att betyda.

Även Regeringens förslag till ny a-kassa hindrar rörligheten på arbetsmarknaden. Även i fortsättningen ska den som säger upp sig själv från ett arbete avstängas från a-kasseersättning. Detta drabbar alla dem som av olika skäl inte kan stanna kvar på sin reguljära arbetsplats på grund av exempelvis mobbing, trakasserier på arbetsplatsen, stress osv. Dessutom kommer inte karensreglerna för den som blivit uppsagd att ändras heller. Det här är ologiska bestraffningar för de som drabbas och det här förhindrar också rörligheten på arbetsmarknaden, som regeringen själv säger sig vilja uppnå. Det här kan ses som anmärkningsvärt med tanke på att runt en fjärdedel av de anställda också är överkvalificerade för sina arbetsuppgifter och en tredjedel vantrivs på sitt arbete.

Regeringens a-kasseproposition ska behandlas av riksdagen under hösten och tanken är att de nya reglerna ska börja gälla redan 1 januari nästa år. Så nu under höstens gång kommer jag ständigt att bevaka hur turerna kommer att gå när det gäller a-kassepropostionen, eftersom det är uppenbart att aktivitetsgarantin ser ut att vara den bortre parentesen i en annan skepnad som nu börjar ta form.

Med tanke på min tidigare oro för det nya anställningsstödets regler för äldre så skrev jag ett brev till näringsminister Björn Rosengren, som jag publicerar öppet på denna sida. Upprepningen från Björns sida är alltid densamma oavsett vad som står i propositionen. Han kanske tror att vanliga människor inte kan tolka en proposition, men där bet han sig i tummen och därför kommer jag även i fortsättningen att skriva till näringsdepartementet tills dess jag fått ett sanningsenligt svar!

Therese Rajaniemi

FAKTA:

Det är ännu inte klart om hur många socialbidragstagare som kommer att omfattas av aktivitetsgarantin för det ska både AMS och Socialstyrelsen nu utreda. Men enligt Socialstyrelsen var förra året 23 000 personer med socialbidrag arbetssökande, men aktivitetsgarantin vänder sig till dem som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa - det vill säga det kommer bara att röra en del av dessa 23 000 personerna. Hans Schwartz, Socialstyrelsen, uppger att de arbetslösa socialbidragstagarna i stor utsträckning är ensamstående mammor. Antalet arbetslösa med socialbidrag minskar inte alls lika snabbt som andra socialbidragstagare.

Eftersom ersättningen på 103 kronor om dagen i aktivitetsstöd understiger socialbidragsnormen så kan den som får detta aktivitetsstöd få kompletterande socialbidrag upp till normen. Men den som inte deltar i aktivitetsgarantin kan förlora rätten att få socialbidrag upp till normen, som för ensamstående är minst 2 400 kronor plus boendekostnader per månad.

 

Björn Rosengrens personliga svar till mig när det gäller den orättfärdiga behandlingen av de äldre, som kommer att omfattas av det särskilda anstllningsstödet:

REGERINGSKANSLIET
Näringsdepartementet

Näringsministern

N2000/6105/Brev

Hej Therese!

Tack för ditt e-brev med synpunkter på regeringens arbetsmarknadspolitik från i början av augusti 2000. Jag beklagar att mitt svar har dröjt.

Du tar framför allt upp det särskilda anställningsstödet och är orolig för att förslaget slår hårt mot äldre på arbetsmarknaden. Jag hoppas att jag i mitt svar kan lugna din oro genom att klargöra hur regeringen har tänkt att aktivitetsgarantin och anställningsstödet ska fungera.

Aktivitetsgarantin, som infördes 1 augusti 2000, innebär ett nytt sätt att arbeta där individens behov och förutsättningar sätts i centrum. En individuell handlingsplan upprättas och den långtidsarbetlöse erbjuds en stabil och uthållig aktivitet. Arbetsförmedlingen har möjlighet att använda flera olika eller en kombination av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Den arbetssökande omfattas av Aktivitetsgarantin ända tills hon eller han fått ett arbete på den öppna arbetsmarknaden eller påbörjat reguljära studier.

Syftet är att bryta rundgången mellan olika åtgärder och a-kassa och förhindra permanent utslagning från arbetsmarknaden och bryta undersysselsättningen i både skogslän och storstadsområden.

Särskilda satsningar görs för äldre inom ramen för aktivitetsgarantin. Det särskilda anställningsstödet föreslås gälla personer som är 57 år eller äldre för att stärka deras möjligheter att få ett reguljärt arbete. Det innebär att arbetsgivare som anställer en person som har varit inskriven vid arbetsförmedlingen i minst 24 månader och som deltagit i aktivitetsgaranti i minst 3 månader får ett stöd med 75 procent av lönekostnaden, dock högst 525 kronor per dag i 24 månader.

Jag tror att aktivitetsgarantin kommer att vara ett väsentligt element i den arbetsmarknadspolitik som vi nu försöker skapa och vi kommer att noga följa dess resultat.

Om du är intresserad av att ta del av hur jag och mina regeringskolleger resonerar kan du besöka en nyligen utökad del av Näringsdepartementets
webbplats: http://naring.regeringen.se/fragor/arbetsmarknad/index.htm

Där finns dels informationsmaterial som mina medarbetare tagit fram, men också politiska dokument - inte minst propositionstexter.

Jag är glad för ditt engagemang i arbetsmarknadspolitiken. Tack för att du tog dig tid att skriva till mig.

Stockholm i september 2000
Med vänlig hälsning

Björn Rosengren

-----------------------------------------------------------------
Postadress Telefonväxel E-post
103 33 Stockholm 08-405 10 00 registrator@industry.ministry.se

Besöksadress Telefax
Jakobsgatan 26 08-411 36 16
-----------------------------------------------------------------