w w w . R a j a n i e m i . c o m

2000--11-01

 

 

Två av tre LO-medlemmar är helt utan datorstöd i arbetslivet

Under de senaste fem åren har tillgången och användningen av datorer i hemmet ökat oerhört mycket. Andelen LO-medlemmar som har tillgång till dator i hemmet har mer än fyrdubblats sedan 1994 - en ökning från 15 till 65 procent. Ökningen för samtliga anställda går från 28 till 76 procent. Däremot har datoranvändningen i arbetet ökat betydligt långsammare. Detta visar de nya analyser som LO redovisar i rapporten "Två av tre LO-medlemmar helt utan datorstöd i arbetet".

Andelen LO-medlemmar som använder dator i arbetet har sedan 1994 ökat från 24 till 33 procent. Vad gäller samtliga anställda har det skett en ökning från 47 till 58 procent.

Skillnaden mellan utvecklingen i hemmen och på arbetsplatserna är ännu tydligare under de allra senaste åren. Sedan 1997 har andelen LO-medlemmar med tillgång till dator i hemmet ökat från 36 till 65 procent, medan andelen LO-medlemmar som använder dator i arbetet har ökat från 30 till 33 procent.

Det här innebär också att så många som två av tre LO-medlemmar - 67 procent - inte alls använder datorer. Av de LO-medlemmar som använder dator i arbetet utnyttjar drygt hälften denna mindre än en timme per dag.

-LO-medlemmarnas intresse för att använda sig av datorer är långt större än tillgången till och användningen av persondatorer på arbetsplatserna. Det är troligen ett tecken på att arbetsorganisationen inte utvecklas som den borde, säger Ulla Lindqvist, LO:s andre vice ordförande och ansvarig för IT-frågor

Rapporten visar också på en kraftig ökning av Internetanvändningen i hemmet. Det gäller bland arbetare och tjänstemän, kvinnor och män och samtliga åldersgrupper. Däremot råder stora olikheter mellan olika grupper av anställda. Bland SACO:s medlemmar använder exempelvis 53 procent Internet i hemmet någon gång i veckan, medan motsvarande siffror för LO- och TCO medlemmar är 24 procent respektive 39 procent. Så mycket som var femte löntagare saknar dessutom helt datorerfarenhet. Rapporten visar att det är vanligast bland LO:s kvinnor där 39 procent helt saknar datorerfarenhet.

- Tillgång till Internet blir allt viktigare. Fler tjänster, som exempelvis bankärenden kan utföras på Internet. Allt mer samhällsinformation läggs dessutom ut på Internet och ofta anses kravet på information till medborgarna uppfyllt i och med detta. Av demokratiska skäl är det därför viktigt att alla kan utnyttja Internet. LO:s stora satsning på den s.k. LO-datorn är en bra och viktig åtgärd som idag har gett över 57 000 LO-familjer tillgång till dator i hemmet, men fler måste bidra på olika sätt, säger Ulla Lindqvist.

För mer information kontakta LO:s pressinformation