LO-Tidningen Nr 4 5 februari 1999

Svårare bli medlem i en a-kassa

A-kassan ändrades i flera etapper 1997 och 1998. Bakom den nya lagen finns en överenskommelse mellan LO och regeringen. I den nya a-kassan är ersättningsnivån höjd från 75 procent till 80 procent av den arbetslöses inkomst. Högsta dagpenningnivå höjdes dock inte i motsvarande grad. Taket höjdes från 564 kronor per dag till 580 kronor.

Reglerna för inträde i a-kassan ändrades den 1 januari 1998 och bestämmelserna om rätten till a-kasseersättning, arbetsvillkoret, ändrades den 1 juli 1997.

Tidigare räckte det med att arbeta minst 17 timmar i genomsnitt i veckan för att få medlemskap i en a-kassa. De nya reglerna säger att det för att få medlemskap i en a-kassa krävs att under fem veckor ha arbetat i minst fyra veckor och under dessa veckor ska den genomsnittliga veckoarbetstiden vara minst 17 timmar.

Efter ett års medlemskap i en a-kassa är det möjligt att få a-kasseersättning, men för att få ersättning krävs att arbetsvillkoret är uppfyllt. Det tidigare arbetsvillkoret krävde att den arbetslöse arbetat minst 80 dagar under de senaste fem månaderna. Arbetstiden måste vara minst tre timmar per dag.

Skärpningen av arbetsvillkoret sommaren 1997 innebär att den arbetslöse måste ha arbetat i genomsnitt 70 timmar per månad de senaste sex månaderna eller 450 timmar de senaste sex månaderna.
Göran JacobssonTexten är hämtad från LO-Tidningen
http://www.lo.se/lotidningen/