w w w . R a j a n i e m i . c o m

Överlämnande av proposition för mångfald, valfrihet och lägre priser på mobiltelefonmarknaden

Regeringen har nu överlämnat propositionen "Ökad konkurrens på mobiltelemarknaden" till Riksdagen.

Syftet med regeringens förslag är att öka konkurrensen och mångfalden på mobiltelefonmarknaden. Vilket bör innebära ett ökat utbud av tjänster och lägre priser för konsumenterna.

– Det är idag alldeles för dyrt att ringa med mobiltelefon. Med ökad konkurrens är det min förhoppning att det ska bli billigare för konsumenterna,anser Mona Sahlin från Näringsdepartementet.

Förslaget i propositionen innebär att det i telelagen införs en skyldighet för nätoperatörer med egna nät att öppna näten för andra tjänsteleverantörer som vill tillhandahålla mobila tjänster. Skyldigheten innebär att ledig kapacitet ska upplåtas. Näten skall upplåtas på konkurrensneutrala och icke-diskriminerande villkor. Ersättningen till nätägaren ska vara marknadsmässig.

Om tvister uppstår har Post- och telestyrelsen möjlighet att medla mellan parterna och yttra sig i tvisten på begäran av en part. Ytterst kan en tvist föras till allmän domstol.

– Mobiltelemarknaden är en modern, stimulerande marknad med utrymme för nya företag som kan utveckla spännande tjänster till nytta och glädje för konsumenterna. Det finns inga skäl till att den skall kontrolleras av några få företag. Jag vill föra en näringspolitik som ger nya företag möjlighet att utvecklas och växa, avslutar Mona Sahlin.

Therese Rajaniemi
Källa: Regeringens pressinformation