w w w . R a j a n i e m i . c o m

1999-11-11

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Den svenska arbetsmarknadens funktionssätt ett hinder för tillväxt och välfärd

- Det pågår ett ofantligt slöseri med mänskliga resurser i vårt land, något som i förlängningen är ett hinder för ekonomisk tillväxt och utveckling. Vi måste därför i första hand bli betydligt bättre på att utnyttja all den kompetens som redan finns i Sverige.

Det säger Marie Granlund, projektledare för Näringsdepartementets mångfaldsprojekt och riksdagsledamot (s), i en kommentar till förre finansministern Erik Åsbrinks utspel om att Sverige snart kommer att behöva "importera" arbetskraft från utlandet igen.Det var vid den pågående kvalitetsmässan i Göteborg som Erik Åsbrink, enligt TT, i går efterlyste liberalare regler för invandringen. Han menade att Sverige kommer att få ont om arbetskraft och att en större arbetskraft kan vara ett sätt att försörja den ökande andelen äldre i befolkningen.

- Innan man drar slutsatsen att vi saknar kompetent arbetskraft inom landet tycker jag att var och en i ansvarig position på arbetsmarknaden bör rannsaka sig själv, menar Marie Granlund. Vad är det för attityder som präglar våra organisationer när det endast finns tio kvinnor bland de verkställande direktörerna för de 500 största svenska företagen, när många högutbildade akademiker med utländsk bakgrund tvingas ta arbeten långt under sin kompetens, när endast 46 procent av landets befolkning mellan 60 och 64 år förvärvsarbetar och när en stor andel unga funktionshindrade går direkt från studier till förtidspension?

- Det ligger i arbetsgivarnas eget intresse att verka för öppnare, inkluderande organisationer där olikheter värderas och tas tillvara, framhåller Marie Granlund. De ekonomiska fördelarna med mångfald är uppen-bara. Rekryterar man brett är det lättare att hitta kompetenta medarbetare, speglar personalen de tilltänkta kunderna kan ett företag bättre bedöma marknadens önskemål och har man medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter blir arbetsplatsen mer kreativ, dynamisk och innovativ.

- Också i ett bredare samhälleligt perspektiv är en större mångfald i arbetslivet nödvändig, just mot bakgrund av det framtidsscenario Erik Åsbrink tecknar. Vi behöver våra tekniska begåvningar, vi behöver människor som startar och utvecklar företag och vi behöver, inte minst, lärare och vård- och omsorgspersonal. Även om det nu går allt bättre för Sverige är det fortfarande många som står utanför. Vi har ett ansvar för att hela landet och alla människor i vårt samhälle ges möjlighetatt utvecklas och får del av tillväxten, avslutar Marie Granlund.