w w w . R a j a n i e m i . c o m

2000-10-30

Ökat informationsutbyte mellan myndigheter och a-kassor

Informationsutbytesutredningen har i dag överlämnat sitt betänkande Rätt underlag – rätt beslut, Ökat informationsutbyte mellan de allmänna försäkringskassorna, Riksförsäkringsverket, Centrala studiestödsnämnden, länsarbetsnämnderna och arbetslöshetskassorna.

I betänkandet redovisar utredningen det behov som finns mellan nämnda myndigheter, allmänna försäkringskassor och arbetslöshetskassor av ett ökat informationsutbyte. I utredningen har framkommit att ett ökat informationsutbyte kan leda till en effektivare ärendehantering, en förbättrad service för den enskilde och till att felaktiga utbetalningar kan förebyggas. Detta gäller särskilt i arbetslöshetsförsäkringen.

Utredningen har funnit att ett ökat informationsutbyte går att förena med kraven på skydd mot oacceptabla intrång i den personliga integriteten.

Utredningen föreslår att arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning omfattas av reglerna om handlingsoffentlighet och sekretess och att de allmänna försäkringskassorna, Riksförsäkringsverket, Centrala studiestödsnämnden och länsarbetsnämnderna skall vara skyldiga att lämna uppgifter till arbetslöshetskassorna. Därigenom kan arbetslöshetskassornas behov av ett ökat informationsutbyte tillgodoses.

Utredningen ger vidare förslag till reglering av de oreglerade informationsöverföringar som sker redan i dag. Detta gäller elektroniskt överförd information från länsarbetsnämnderna till arbetslöshetskassorna och från arbetslöshetskassorna till de allmänna försäkringskassorna, Riksförsäkringsverket och Centrala studiestödsnämnden.

Utredningen lämnar även förslag till ett ökat elektroniskt informationsutbyte genom att mottagaren får direktåtkomst till elektroniskt lagrad information.

Källa: www.finans.regeringen.se