w w w . R a j a n i e m i . c o m

April 4, 2001

En reform för att motverka varaktigt utanförskap

Regeringen har presenterat ett förslag om ett reformerat förtidspensionssystem. Det är en nödvändig konsekvens av det reformerade ålderspensionssystemet, men samtidigt mycket mer än så.

Förslaget innebär att unga människor med en sjukdom, skada eller funktionshinder i fortsättningen ska ha rätt till en personlig anpassad aktivitet. Tanken är att den som vill och har en möjlighet ska kunna komma tillbaka till, eller in på arbetsmarknaden. Den så kallade aktivitetsersättningen ger unga människor mellan 18 och 29 år en möjlighet att arbeta utifrån sina egna förutsättningar istället för att man som tidigare slentrianmässigt förtidspensionerat delar av den här gruppen. Det är viktigt att komma ihåg att erbjudandet blir just ett erbjudande om aktiviteter - en rättighet inte en skyldighet. Genom att försäkringskassan ges det planerande och samordnande ansvaret för aktiviteterna, samtidigt som berörda myndigheter och organisationer ansvarar för genomförandet, uppnås både rättssäkerhet och stor valfrihet för den enskilde.

Öppna attityder från arbetsgivare är också generellt sett en annan viktig förutsättning för att gruppen förtidspensionärer skall kunna erbjudas en väg tillbaka till förvärvslivet.

Regeringen har också föreslagit ett namnbyte. Förtidspensioner för människor i åldern 30 till 64 år ska fortsättningsvis kallas för sjukersättning. Det är en viktig förändring eftersom den visar att en förtidspension inte är något definitivt utan är just en sjukersättning så länge behovet finns. Det är en attitydförändring som jag tror är oerhört viktigt. Regeringens mål är att så många som möjligt ska kunna komma tillbaka till arbetslivet.

Regeringen har redan tidigare beslutat om en så kallad vilande förtidspension. Det innebär i korthet att en person med förtidspension eller sjukbidrag under tre månader kan prova på att arbeta utan att förlora sin ersättning. Arbetet kan utföras på heltid, 75/ 50/ eller 25 procent, och prövotiden kan förlängas till som mest ett år utan att
rätten till förtidspension går förlorad (det är därefter möjligt att hålla förtidspensionen vilande i ytterligare två år och få den aktiverad efter prövning). Syftet är att öka möjligheten att våga gå tillbaka till arbetslivet utan att riskera sin trygghet.

Tyvärr har informationen om den vilande förtidspensionen varit knapphändig och få människor har känt till och utnyttjat dessa möjligheter. Regeringen kommer därför att ge Riksförsäkringsverket i uppdrag att genomföra särskilda informationsinsatser för att fler ska kunna utnyttja möjligheten att återgå till arbete helt eller delvis.

I det reformerade förtidspensionssystemet ingår även förändringar av mer teknisk art, men som får betydelsefulla konsekvenser för den enskilde. Bland annat förändras beräkningsreglerna för ersättningarna så att det på ett mer rättvist och solidariskt sätt faktiskt avspeglar den inkomst och den livssituation man haft, och skulle kunna förväntas ha, om man inte drabbats av skada eller sjukdom.

Det mest angelägna med reformen är dock de offensiva möjligheter som införs för yngre personer att via olika individuellt anpassade aktiviteter helt eller delvis kunna ta sig tillbaka till arbetsmarknaden. Även om det kan ta lång tid för många att komma tillbaka, några gör det aldrig, sänder aktivitetsersättningen ut signaler om att det trots allt finns möjligheter ut ur hopplösheten och utanförskapet, som förtidspension i yngre år ofta innebär.

Ingela Thalén
Socialförsäkringsminister