w w w . R a j a n i e m i . c o m

2001-01-28

Regeringsstöd till webbsite och mångkulturell mat

Regeringen har idag beslutat att bevilja Livsmedelsverket ett bidrag på 250 000 kr för att utveckla och marknadsföra webbplatsen www.matplatsen.nu

Webbplatsen syftar till att förmedla information om god och säker mat till framför allt barn och ungdomar enligt principen ”från jord till bord och åter till jord”. Det koncept som används på webbplatsen är att på ett roligt och lättbegripligt sätt förklara olika aspekter i livsmedelskedjan. Med hjälp av bl.a. interaktiva spel behandlas frågor som antibiotika, galna ko-sjukan, genteknik, hormoner m.m.Genom att stödja satsningen vill regeringen bidra till att öka framförallt barns och ungdomars kunskaper om säkra livsmedel.

- För att nå barn och ungdomar med information om säker mat behövs nya grepp. www.matplatsen.nu vänder sig till barn och ungdomar och tar som utgångspunkt de positiva sidorna av maten och måltiden. Därför vill regeringen stödja projektet, säger jordbruksminister Margareta Winberg.

Regeringen har idag också beslutat att bevilja Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) bidrag på 350 000 kr till projektet Mat som ett mångkulturellt projekt. Projektet syftar till att med maten som brygga skapa ett mångkulturellt utbyte mellan barn och föräldrar med svensk respektive utländsk bakgrund. Utbytet skall komma till stånd genom att öka intresset och kunskapen för varandras kulturer och matvanor. Inom projektet skall bl.a. anordnas seminarier och studiecirklar. Vidare skall man utarbeta informations- och arbetsmaterial. Som samarbetsparter i projektet skall bl.a ingå studieförbund, invandrarorganisationer och berörda myndigheter.

- Stödet till projektet syftar till att vara ett bidrag till att öka intresset och kunskapen kring olika kulturers mat, matlagning och mattraditioner samt öka förståelsen för kulturella lik- och olikheter, avslutar Margareta Winberg.