w w w . R a j a n i e m i . c o m

2000-02-28

Det har vänt för Sverige.

Arbetslösheten är nu den lägsta på sju år. Antalet jobb har under det senaste året ökat med 111.000. Vi får gå tillbaka ända till 1992 för att finna en aprilmånad med fler människor i arbete än idag.

Detta är ett uttryck för att det har vänt för Sverige. Det visar också att svenska folkets uppoffringar lönat sig. Besparingar och skattehöjningar ledde till ordning och reda i statens finanser under förra mandatperioden. Med låga räntor och låg inflation stärks företagen. Produktionen och investeringarna ökar. Tillväxten är nu en av de högsta i hela EU.

Samtidigt förbättras vården, skolan och omsorgen. Åter finns resurser att anställa fler som kan stötta den som har det svårt i skolan, den som är gammal eller sjuk. 20.000 har under det senaste året fått jobb i den gemensamma sektorn. De 25 nya, friska miljarder som regeringen nu ökar statsbidragen till kommuner och landsting med, mellan åren 1996 och 2002, betalas med egna pengar - inte lånade.

Efter de tuffa åren finns nu också resurser att öka rättvisan i samhället. Barnbidragen höjs och maxtaxan på dagis - ett av socialdemokraternas viktigaste vallöfte - genomförs nu steg för steg. Inkomstskattesänkningar kan göras främst för låg- och medelinkomsttagare. Vi avvisar moderaternas krav på bortre parentes i a-kassan. Vi säger nej till högerns nedskärningar för vanligt folk för att finansiera avskaffandet av förmögenhetsskatten.

Nu gäller det att gå vidare. Fortfarande är över 200.000 människor arbetslösa. De regionala obalanserna växer. Bristerna i vården, skola och omsorgen är för stora. Patienten Sverige överlevde de svåra åren, men behöver rehabiliteras ytterligare för att bli stark. Regeringen lägger därför i ytterligare en växel för att öka tillväxten och sysselsättningen.

För det första. Sverige ska konkurrera med välutbildad arbetskraft - inte med låga löner. Den socialdemokratiska regeringen fortsätter därför bygga ut antalet platser på högskolor och universitet i hela landet. Utöver de redan beslutade 68.000 platserna tillkommer 10.000 nya platser år 2001 och ytterligare 10.000 nya platser år 2002. Kunskapslyftet fortsätter. En storsatsning på kompetensutveckling för redan anställda, omfattande 2,4 miljarder kronor under åren 2000-2002, kör igång vid årsskiftet.

För det andra. Hela Sverige ska leva. Regionala tillväxtavtal utarbetas i alla Sveriges län mellan företag, kommuner, regionala organ, organisationer, högskolor och många fler. Syftet är att använda de befintliga resurserna effektivare i kampen mot arbetslösheten. Regeringen har också nyligen tillsatt en omfattande regionalpolitisk utredning för att analysera utvecklingen och formulera offensiva strategier för framtiden. Vi har också beredskap för att vidta ytterligare åtgärder vid behov.

För det tredje. Sverige behöver fler och växande småföretag. Därför har redan en tredjedel av småföretagsdelegationens förenklingsförslag genomförts - och fler förenklingar kommer. Regeringen avser återkomma i höstens budget med förslag på slopandet av ett antal stoppregler för småföretag. En särskild utredning ser över de så kallade 3:12-reglerna. Satsningarna på teknik- och kunskapsöverföring från bland annat högskolorna till små och medelstora företag fortsätter. Forskningen stärks med 1,3 miljarder under åren 2000-2002. En kraftig skatterabatt införs för den arbetsgivare som anställer en långtidsarbetslös.

Med detta - och mycket mer - fortsätter den socialdemokratiska regeringen arbetet med att leda Sverige ur krisen. Vi är långt ifrån färdiga, men vi är en god bit på väg.

Björn Rosengren (s)
Näringsminister