w w w . R a j a n i e m i . c o m

2001-04-04

Miljardsatsning för att utveckla sjukvården

· Köerna ska bort och väntetiderna minska
· Läkemedelsanvändningen ska inte tränga ut annan vård och omsorg
· Finansieringen av läkemedelsförmånen ska tryggas
· Vissa läkemedel lyfts ut ur läkemedelsförmånen

Det är huvudinnehållet i det åtgärdsprogram för sjukvårdens utveckling som regeringen, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna och Landstingsförbundets ledning presenterar idag.

– Detta åtgärdsprogram blir tillsammans med den nationella handlingsplanen ett heltäckande program för hälso- och sjukvårdens långsiktiga utveckling. I handlingsplanen avsattes nio miljarder kronor under en fyraårsperiod för att bygga ut primärvården, öka de medicinska insatserna i äldreomsorgen och förstärka psykiatrin. Vi kan nu också lösa de två andra stora utmaningar som sjukvården står inför, säger socialminister Lars Engqvist. Vi kan nu komma tillrätta med köerna och samtidigt lösa finansieringen av läkemedelsförmånen.

Staten satsar 3,75 miljarder kronor under tre år för att minska väntetiderna och ta bort köerna inom sjukvården. Det innebär att staten under detta och de kommande tre åren satsar närmare tretton miljarder kronor på att utveckla sjukvården. Målsättningen är att alla ska erbjudas behandling inom tre månader.

Pengarna utgör ett riktat stöd till landstingen och ska användas för åtgärder som ökar tillgängligheten. Regeringen och Landstingsförbundet inleder omedelbart ett gemensamt arbete för att utforma de förutsättningar som ska gälla för att de enskilda landstingen ska få stöd.

Staten och landstingen delar även i fortsättningen ansvaret för läkemedelsförmånen. I ett treårigt avtal från och med 2002 mellan staten och Landstingsförbundet garanteras att läkemedelskostnaderna inte tränger ut annan sjukvård. För att underlätta övergången lyfts läkemedel mot impotens och fetma ut ur läkemedelsförmånenGenom det program som nu presenteras är regeringen och Landstingsförbundets ledning överens om att utveckla formerna för det gemensamma ansvaret för läkemedelsförmånen. Läkemedelskostnaderna kommer genom förändringen i framtiden att finnas med i landstingens samlade prioriteringar samtidigt som de grundläggande besluten om förmånen även fortsättningsvis fattas av staten.

För att finansiera förmånen kommer landstingen att få ett statsbidrag som för de kommande tre årens ska utvecklas på följande sätt.

År 2002 17,8 miljarder
År 2003 18,7 miljarder
År 2004 19,6 miljarder
Summa 56,1 miljarder

Källa: www.regeringen.se