w w w . R a j a n i e m i . c o m

2000-12-16

SJ ombildas till aktiebolag.

Regeringen har idag fattat beslut om att näringsminister Björn Rosengren får underteckna avtalet om överlåtelse av tillgångarna i affärsverket Statens järnvägar till de nya SJ-bolag som avses att bildas fr.o.m. den 1 januari 2001. När avtalet undertecknats innebär det att den nuvarande verksamheten i SJ överförs till tre separata aktiebolag, som ligger direkt under regeringen.

Bolagen är SJ AB, som ansvarar för persontrafiken, Green Cargo AB, som ansvarar för godstrafiken och AB Swedcarrier, ett holdingbolag vars fyra dotterbolag bedriver fastighetsförvaltning (Jernhusen AB), underhållsverksamhet (EuroMaint AB), terminalproduktion (TraffiCare AB) och IT-verksamhet (Unigrid AB).

I samband med bolagiseringen kommer frågan om förmånsresor på järnvägen i form av s.k. privatresekort att utredas inom Närings-departementet. Systemet med privatresekort kommer därmed att gälla tills vidare, med avsikt att frågan skall vara klarlagd per den 30 juni 2001.

----