w w w . R a j a n i e m i . c o m

2001-05-06

Socialbidrag ersätts med äldreförsörjningsstöd och introduktionsersättning


Ett äldreförsörjningsstöd för personer som är äldre än 65 år och som inte kvalificerat sig för folkpension och en obligatorisk introduktionsersättning för alla invandrare som deltar i introduktionsprogram. Det föreslås i en lagrådsremiss som idag överlämnas till lagrådet.

Genom äldreförsörjningsstödet ska den enskilde dels tillförsäkras en skälig levnadsnivå, dels tillförsäkras medel att täcka boendekostnader. Boendekostnaderna får som mest uppgå till 5 700 kronor för den som är ogift, och som mest till 2 850 kronor för den som är gift. Skälig levnadsnivå beräknas på samma sätt särskilt bostadstillägg för pensionärer. (Enligt gällande basbelopp 3 979 kronor i månaden för ensamstående och 3 333 kronor i månade för den som är gift). I lagrådsremissen föreslås att äldreförsörjningsstödet bara ska betalas ut i tre månader om personen vistas utanför EES-området. Förslaget finansieras genom att kommunerna får mindre statsbidrag för flyktingmottagandet och genom en minskning av det generella statsbidraget till kommunerna eftersom de får lägre socialbidragskostnader. För den merkostnad som uppstår på grund av att stödet är högre än socialbidraget finns 100 miljoner kronor anslagna i vårpropositionen. Totalt kostar förslaget 700 miljoner kronor.

Introduktionsersättning

I lagrådsremissen föreslås kommunerna få en skyldighet att betala introduktionsersättning i stället för socialbidrag till skyddsbehövande och andra som omfattas av det kommunala flyktingmottagandet. Ersättningen ska betalas under den tid de deltar i introduktionsprogram. Skyldigheten ersätter den möjlighet att ge introduktionsersättning som kommunerna tidigare haft enligt socialtjänstlagen.

Enligt förslaget krävs av dem som ska få introduktionsersättning att de deltar i ett introduktionsprogram som utformas av kommunen i samråd med den enskilde. Man ska omfattas av det kommunala flyktingmottagandet och ha fyllt 20 men inte 65 år. Den som är berättigad till ersättningen ska alltid garanteras skälig levnadsnivå.

För att uppmuntra övergång till arbetsmarknaden föreslås att det ska finnas möjlighet för kommunerna att tillåta vissa extrainkomster, utan att introduktionsersättningen dras in.

Förslaget innebär att det ska vara möjligt att flytta till annan kommun under pågående introduktionsprogram utan att avdrag görs, om det finns godtagbara skäl och att kommunerna är överens. Enligt förslaget ska beslut både om äldreförsörjningsstöd och introduktionsersättningens storlek kunna överklagas i förvaltningsdomstol.

Lagen om obligatorisk introduktionsersättning föreslår träda ikraft den första juli 2002 och lagen om äldreförsörjningsstöd den 1 januari 2003.