w w w . R a j a n i e m i . c o m

TILLVÄXT NR 36
HOFORS ARBETAREKOMMUN
Hofors Arbetarekommun har haft tre arbetsgrupper som arbetat fram förslag till svar på diskussionsmaterialen. Förslagen har sedan behandlats och antagits på ett Arbetarekommun möte 991208.

Synpunkter på diskussionsmaterialet Fler jobb, bättre miljö, högre inkomster
Arbetslöshet
Krav på omställning, omskolning och utbildning. Morötter istället för piska t ex högre ersättning eller stimulansbidrag. Vid längre arbetslöshet ska man inte kunna neka arbete för att det är lägre lön. Vid längre arbetslöshet ska man stimuleras att pendla eller flytta. Enda undantaget kan vara den sociala situationen t ex ålder eller familjeskäl. Kan vara olika krav i storstad och i glesbygd med hänvisning till den sociala situationen. Måste finnas en ekonomisk lösning t ex om man har fastighet som inte kan säljas. Bostadsakut för småhus? Om man har haft ett heltidsjobb och bara blir erbjuden deltid men aktivt söker heltid ska man kunna stämpla upp. Speciellt i tider då det är hög arbetslöshet och konsekvensen blir att man av ekonomiska skäl måste tacka nej till deltid. Stor del av deltidsarbetslösheten beror på offentliga arbetsgivare och kan lösas genom att stat, kommun och landsting tar ett gemensamt ansvar. Alla arbetslösa måste erbjudas utbildning eller praktik. Samhällsekonomiskt slöseri om man inte tar till vara på människors kunnande. Längre praktikperioder på arbetsplatser, med ett bidrag som trappas av, kanske utifrån personliga behov. Dagens system med avdrag på arbetsgivaravgiften kan vara ett sätt, men tre års arbetslöshet för att få högsta bidraget är för lång tid. Ingen vinner på en ytterligare försämrad arbetsrätt . Ska den anpassas helt efter alla småföretagares behov av flexibilitet blir det inget kvar. Alternativet är flexibla och kunniga företrädare för arbetsmarknadens parter som har förmågan att se både på företagets och den anställdes unika situation.

Invandrarna
Invandrarnas problem kan bara lösas på ett sätt, ge dom ett arbete .Om alla i Rosengård hade ett arbete skulle det inte betraktas som ett getto. Att man vill bo i närheten av sina nära och kära är naturligt och behöver i och för sig inte innebära att det skapas getton. Snarare kan det bli så att vi får attraktiva områden med inslag av andra kulturer. Vi måste hitta ett obyråkratiskt sätt att ta tillvara invandrarnas tidigare erfarenheter och kunskaper så att dom snabbt får komplettera och komma ut i arbete. Viktigt med bra metoder i svenskundervisningen, även här är det vuxna som ska lära sig och för det behövs speciella metoder.

Utbildning
Orsaken till att färre arbetarbarn söker sig till högre utbildning har inget med akademikerförakt att göra . Det har med studiemedelssystem, utbildningens utformning och förläggning, klara mål i livet och erfarenhet från tidigare utbildning att göra .Kunskap och information om framtidens arbetsmarknad och krav .Ekonomiska möjligheter att studera som vuxen. Föräldrar med höga inkomster kan spara barnbidrag osv som barnen får del av när de studerar. Möjligheten att tjäna extra utan att bidraget reduceras är för små även i det nya förslag som lagts. Det finns massor av reella orsaker, inte klyschor som akademikerförakt.
Utbildning varvad med praktik, studieförberedandekurser, utlokalisering av högskoleutbildning, högskoleutbildning varvad med praktik, ITV-utbildning med lokal handledning, möjlighet att studera i den takt som passar, dag och kvällstid ,distansutbildning varvad med gruppverksamhet och stöd för de som inte klarar självstudier och framförallt en utbildning med metoder och pedagogisk syn som tar hänsyn till individen. Skolan är inte någon bra modell för vuxna , folkbildningens metoder borde ges en mycket större plats.
Generöst ekonomiskt stöd som minskas ju högre upp i nivån man kommer. Möjlighet till stöd även när man läser timmar. Medel till uppsökande verksamhet.
Att fler kvinnor än män väljer att studera beror delvis på ersättningsnivån. Män har högre löner och drabbas därför hårdare ekonomiskt om man väljer att studera. Har man dessutom, ett som man tycker säkert arbete och inte är medveten om framtidens krav är behövs det väl motiverade uppsökare för att få någon att inse behovet. Samhällsekonomin måste klara av att ge ett generöst stöd annars klarar vi inte kraven på framtidens arbetsmarknad. Både bredd och spetsutbildning behövs.
Ska vi överleva som nation måste vi satsa på en varvad och återkommande utbildning. Blir det bara en fråga för arbetsgivaren kommer vissa grupper att stå utanför. Kollektivet måste betala, om det sker genom skatter eller specialdestinerade bidrag är en teknisk fråga.

Industri
Vi ska satsa både på hårda och mjuka branscher. Både på data och potatischips. Teknologi och riskkapital som möjliggör att man kan arbeta och starta företag på lika villkor i hela landet. Vi måste ta till vara den tillgång som finns ute i landet med bostäder, skolor och service. Överhettningen i storstadsområdena måste dämpas med alla medel och människor och företag stimuleras att flytta ut. Naturligtvis måste detta ske med gemensamma medel.

Sociala frågor
Barnafödandet ska stimuleras genom låga barnomsorgstaxor och bra kvalitet , ersättningen för vård av barn måste ersätta den förlorade arbetsinkomsten , arbete åt alla och möjlighet till kortare arbetstid med bra ersättning till småbarnsföräldrar.
Kortare arbetstid för alla får komma när vi har råd. För de högavlönade spelar det nog ingen roll om man avstår hälften av löneökningen men för den lågavlönade har det stor betydelse. Därför måste frågan lösas rättvist av kollektivet.
Ingen höjning av pensionsåldern, människor slits hårt idag. Vill man arbeta längre ska man få det om det är arbetskraftsbrist i samhället. När det är arbetslöshet ska man stimuleras att ta pension tidigare. Självklart måste vi göra allt för att skapa en arbetsmiljö som gör att alla kan arbeta till pensionsålder. Om det trots detta finns olikheter skall det betalas ut en generös förtidspension.

Skatter
Inget undantag för hushållsnära tjänster. Ska man förändra systemet ska man titta på alla privata tjänster. I dag förekommer det mycket svarta pengar inom olika områden som berör hemmet t ex elektriker, byggnadsarbetare osv.

Miljö
Bilen är ett billigt och viktigt kommunikationsmedel i glesbygden. Höga miljöskatter som inte tar hänsyn till detta slår orättvist och får inte rätta samhällsekonomiska konsekvenser. Miljöskatter är en viktig balansgång mellan stimulans och hänsyn till konkurrensmöjligheter.
Företagen måste stimuleras till forskning och utveckling som gynnar miljön och vår långsiktiga överlevnad. Företagen måste kunna se vinsten på sikt. Sverige ska vara ett föregångsland inom forskning och utveckling. Kollektivtrafiken måste vara ett billigt alternativ både för gods och människotransporter.
Om man gör en synbar miljöinvestering som höjer värdet på villan bör det höja taxeringsvärdet. Småsaker som kylskåp och spisar ska inte påverka taxeringsvärdet.
Upplysning om möjligheter att påverka miljön är fortfarande viktigt. Billiga lån till miljöinvesteringar. Alla förnyelsebara energikällor ska användas på platser där det är möjligt. Miljövänliga varor måste ner i pris .Det är en rättvisefråga att alla ska kunna välja den för hälsan bästa varan