w w w . R a j a n i e m i . c o m

2001-01-25

Björn Rosengren kommenterar uppgifter i SVT:s nyhetsprogram.

SVT:s Rapport och Aktuellt innehöll i kvällens sändning uppgifter om att Riksdagens revisorer riktar skarp kritik mot Näringsdepartementets upphandling av konsulttjänster i samband med fusionen mellan Telia och Telenor.

-Eftersom jag ännu inte fått ta del av de uppgifter som SVT redovisar har jag lite svårt att kommentera dessa i detalj, säger näringsminister Björn Rosengren.

-Den saken skall vi ta itu med när vi på Näringsdepartementet så småningom får ta del av revisorernas utlåtande. Efter vad jag själv erfarit från Riksdagsrevisorernas ordförande så har dessa inte ens behandlat den aktuella rapporten. Vad slutresultatet blir är det följaktligen inte någon som vet ännu. -När det gäller den fråga som SVT bedömde som särskilt allvarlig vill jag dock redan nu säga följande.

Enligt TV-inslagen erhöll den amerikanska investmentbanken Goldman Sachs ett tilläggsarvode eller en sk ”succes fee” på 10 miljoner dollar. Denna skulle utbetalas när fusionen genomförts. Det är alldeles riktigt. Så skedde också. Men vad som inte framkom i TV-inslagen var att Goldman Sachs månadsarvode för det löpande arbetet i gengäld räknades av mot de 10 miljoner som betalades ut. Hade fusionen aldrig kommit till stånd hade vi aldrig heller behövt betala ut något tilläggsarvode utan endast månadsarvodet. Detta är för övrigt ett mycket vanligt förfarande vid stora fusioner.

Men nu genomfördes fusionen i och med att de svenska och norska regeringarna godkände samgåendet den 18 oktober 1999. Därmed hade också Goldman Sachs rätt att få sin kontraktsenliga tilläggsersättning. Senare upphävdes fusionen genom en överenskommelse mellan den svenska och norska regeringen i december samma år. Att då kräva tillbaka det kontraktsenliga tilläggsarvode som Goldman Sachs erhållit skulle varit en mycket orginellt förfarande vilket med absolut säkerhet hade ådragit den svenska regeringen en mycket obehaglig rättsprocess.