w w w . R a j a n i e m i . c o m

Konjunkturinstitutets nya prognos visar på högre tillväxt

Tillväxten blir hög under de närmaste åren, men mattas på sikt enligt beräkningar som Konjunkturinstitutet gör i en ny bilaga till Långtidsutredningen som presenteras i dag. Allt färre personer i arbetsför ålder bidrar till att försämra förutsättningarna för tillväxt i framtiden.

Tillväxten är stark de närmaste åren, men kommer sedan att mattas av. Konjunkturinstitutet diskuterar i bilagan Sveriges ekonomi – scenarier fram till år 2015" hur Sveriges tillväxtförutsättnigar kommer att utvecklas de närmaste 15 åren. Tillväxten i bilagans grundscenario är relativt god i jämförelse med 1980- och 1990-talen, och uppgår till i genomsnitt 1,9 procent per år. Tillväxten är särskilt stark under de närmaste åren men mattas på sikt av, så att den genomsnittliga årliga tillväxten för perioden 2008 till 2015 endast uppgår till 1,3 procent per år. Det är framför allt den åldrande befolkningens effekter på arbetskraftutbudet som förklarar den svaga tillväxten.

Arbetskraften blir äldre och färre till antalet. De förskjutningar i befolkningens ålderssammansättning som förväntas ske under de närmaste decennierna kommer att få betydelse för både arbetskraftutbudet och efterfrågan på offentligt producerade välfärdstjänster. Antalet personer i förvärvsaktiv ålder kommer att växa allt långsammare under de närmaste åren, för att sedan minska från och med omkring 2008. Samtidigt stiger arbetskraftens medelålder, främst genom att antalet personer mellan 55 och 65 år ökar kraftigt. Vidare antas att den genomsnittliga arbetstiden successivt kommer att minska. Sammantaget innebär detta att antalet arbetade timmar, som förväntas öka relativt kraftigt under de närmaste åren, på sikt kommer att minska och endast vara obetydligt större år 2015 än 1998. Denna utveckling kan leda till problem med arbetskraftsbrist.

Produktivitetstillväxten väntas bli fortsatt god och i scenarierna antas att produktivitetstillväxten blir fortsatt god. För näringslivet antas en årligt tillväxt i arbetsproduktiviteten om 2,3 procent per år, och för hela ekonomin 1,8 procent. Detta ligger i linje med utvecklingen under 1990-talet, men är en starkare utveckling än under 1970- och 1980-talet.

Kortare arbetstid anses ge lägre tillväxt. I ett alternativt scenario som presenteras antas att de sysselsatta väljer att minska sin årsarbetstid i snabbare takt. Detta leder till att tillväxten på sikt blir lägre. En sådan utveckling innebär att den offentliga sektorns resursutrymme blir mindre samtidigt som skattekvoten stiger.

En väl fungerande arbetsmarknad ger högre tillväxt. I ett andra alternativ antas att arbetsmarknaden fungerar bättre än vad som egentligen är tänkt. Till följd av detta sjunker arbetslösheten ytterligare samtidigt som arbetskraftsutbudet ökar. En sådan utveckling leder till en högre tillväxt och en mer förmånlig utveckling för den offentliga sektorn efter 2004, tror Konjunkturinstitutet.

Therese Rajaniemi
Källa: Regeringens pressinformation