w w w . R a j a n i e m i . c o m

2000-12-08

Tullfrihet åt de fattigaste
av Leif Pagrotsky:

Artikeln publicerad i Expressen den 25 januari.

Äntligen är internationell solidaritet i ropet igen. Lyft av en ung generation med miljoner modem som vapen i kampen för en rättvis värld. Detta är solidaritet anno 2000; det går snabbt och det handlar om pengar. Om tobinskatt på finansiella transaktioner, om spekulation med pensionspengar, om skuldavskrivningar för de fattiga länderna. Det är relevanta krav, som sätter ljuset på att en annan färdriktning för globaliseringen borde vara möjlig.

I den nya tiden anses partier och organisationer inte kunna hålla takten i den medryckande globala internetrytmen. Politiken däremot, avkrävs fortfarande handlingskraft och ansvar. Efter alla år av tal om politikerförakt är det ljuv musik för en folkvald att höra rop på mer politikermakt.

Men när jag lyssnat färdigt till den ambitiösa retoriken och tar del av de konkreta förslagen blir jag överraskad; så modesta kraven är. Visst behöver finansmarknaden bli stabilare. Men därmed avskaffar vi inte världsfattigdomen och orättvisorna. Globaliseringen handlar inte bara om finansiella transaktioner. Demokrati och mänskliga rättigheter, ökat bistånd, öppen och reglerad handel, kamp mot korruption och gränsöverskridande brottslighet är nödvändiga krav för att åstadkomma en rättvis världsordning.

Bättre samordning mellan olika politikområden och mellan olika internationella institutioner är förutsättningar för att förändring skaske. De internationella konventionerna är viktiga kompasser för den globala politiken och ju fler länder som ansluter sig, desto starkare ställning får de. Men för att få praktisk betydelse måste medborgarna känna till dem, och bevaka att de efterlevs. Mycket få organisationer, undantag Världshandelsorganisationen och EU, har idag sanktionsmöjligheter.

Tobinskatten är en sympatisk idé som så småningom kan vara möjlig att genomföra. Men det vore politiskt slöseri att lägga hela den nya rörelsens kraft på denna enda fråga, eller enbart finansiella frågor. Globaliseringen – både dess möjligheter och hot – handlar om så mycket mer än pengar. Jag är undrande; orkar rörelsen inte med mer – eller är tobinskatt den minsta gemensamma nämnaren. Jag ställer frågan utifrån en observation av den globala Attac-rörelsen.

I samband med bildandet av svenska Attac deltog jag i en debatt med den franska grenens generalsekreterare. Inför mötet läste jag såväl det svenska som franska programmet och fann intressanta skillnader när det gäller t.ex. handelspolitiken. Fransmännen är mycket kritiska till en reform av EU:s jordbrukspolitik och öppen och reglerad global handel också för de för utvecklingsländerna så viktiga jordbruksprodukterna. Om detta står inget att läsa i det svenska programmet. Det krävs politisk vilja och mod för att fatta beslut att ge utvecklingsländer tillträde till våra marknader eller länka krav på mänskliga rättigheter och miljö till handel och utveckling utan att det leder till protektionism.

Just nu utkämpas en kamp inom EU om förslaget att ge de 48 minst utvecklade länderna i världen rätt att tullfritt sälja det lilla de förmår producera på vår marknad. Solidariteten och vissa industriintressen står mot varandra, och det är ännu inte avgjort vem som vinner. Som ordförande för EU:s handelsministrar är det inget beslut jag hellre skulle vilja klubba igenom. Kan jag räkna med Attacs stöd i denna kraftmätning inom EU?

Ännu har jag inte hört något om Attacs inställning i frågan. Det är viktigt att även en solidaritetsrörelse förmår driva mer konkreta frågor, som ofta inrymmer besvärliga intressekonflikter, sådana som vi politiker har att hantera hela tiden. Jag hoppas att den svenska grenen kommer att driva på för att få den internationella Attac-rörelsen att ställa sig bakom förslaget. Ett massivt opinionstryck i EU-länderna skulle kunna påskynda ett positivt beslut i denna viktiga fråga. Jag är övertygad om att det går att skapa en annan världsordning. Bättre samordning och samverkan mellan olika politikområden ger kraft att effektivare angripa hot och stödja möjligheter. Vi politiker har inte gjort tillräckligt hittills, vi har inte fullt ut använt de internationella organisationer och institutioner som är våra globala instrument.

Politiken har nu en verklig möjlighet att ta kommandot över utvecklingen. Men den behöver stöd av en engagerad folkrörelse som kan mobilisera en stark internationell opinion för en bättre världsordning.

I Sverige har vi en tradition av internationell solidaritet, där brett folkligt engagemang, internationell opinionsbildning och politisk handling går hand i hand. Vi har förväntningar på oss, och vi kan visa vägen, både som aktörer och som opinionsbildare, när det gäller att åstadkomma konsensus och kraftfulla globala beslut. Det är min övertygelse att det går att forma globaliseringen så att den skapar nya och bättre relationer mellan länder och folk och därmed främjar fred och avspänning i världen. För att det skall lyckas krävs ett mödosamt arbete som är långt ifrån drömmen om en "quick fix" som löser världens problem. Men det är enda sättet om vi eftersträvar verklig, hållbar förändring.

Leif Pagrotsky