w w w . R a j a n i e m i . c o m

2000-10-11

Småföretag får nu göra undantag från turordningen

Företag med högst tio anställda ska få undanta totalt två personer från turordningen enligt LAS, Lagen om anställningsskydd fr.o.m. den 1 januari 2001. De arbetstagare som kan undantas vid uppsägningen ska ha särskild betydelse för företagets fortsatta verksamhet, men det är arbetsgivarens egen uppfattning av vilka som uppfyller dessa krav som avgör vilka som kan undantas. Någon överprövning av arbetsgivarens urval ska inte kunna göras i efterhand enligt LAS, men däremot ska en prövning kunna ske om uppsägningen strider t. ex. mot diskrimineringslagstiftningen. Detta beslöts av en majoritet i arbetsmarknadsutskottet bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna, Centern, Folkpartiet och Miljöpartiet.

Riksdagen godkände vidare regeringens förslag i den s.k. IT-propositionen om en ändring i turordningsreglerna som innebär ett stärkt anställningsskydd för dem som distansarbetar från hemmet.

Möjligheten att göra undantag från turordningen är ett av flera sätt att stimulera både småföretagandet som sådant och de små företagens möjligheter att anställa välutbildad och kompetent personal, anser arbetsmarknadsutskottet.

Regeringen föreslår i den proposition man lämnade till riksdagen i våras att två arbetstagare ska kunna undantas från turordningen och att detta ska gälla alla företag oavsett storlek. Propositionen tillkom efter det att riksdagens majoritet, bestående av de fyra borgerliga partierna och Miljöpartiet, uppmanat regeringen att komma med ett förslag om undantag från turordningen för småföretag.

I propositionen föreslår regeringen att de arbetstagare som undantas från turordningen ska ha särskild betydelse för verksamheten och att inga andra än de som uppfyller dessa krav ska få undantas. Regeringen vill att en arbetsgivares beslut att undanta arbetstagare från turordningen ska kunna prövas rättsligt inom ramen för LAS.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig och yrkar avslag på propositionen och på den motion som ligger till grund för utskottsmajoritetens förslag. Socialdemokraterna anser att möjligheten att göra avsteg från turordningen rubbar balansen på arbetsmarknaden och att frågan därför bör lösas av arbetsmarknadens parter.

Vänsterpartiet anser att förslaget har en felaktig utgångspunkt och leder till ökat godtycke, underminerad rättssäkerhet och en förskjuten maktbalans till arbetsgivarens fördel.

Riksdagsdokument

Proposition 1999/2000:144, betänkande 2000/2001:AU4

Eva Rosengren
Pressekreterare