w w w . R a j a n i e m i . c o m

Olika organisationsmodeller för paraplyorganisationer.


Modell 1: NAV
Denna modell bygger på principen att alla lokala nätverk, föreningar m.m. har en röst. Vid alla aktiviteter kan de olika nätverken påverka och föra fram sin åsikt och sina idéer.
Det vill säga,

Funktion:

Exempel:
Nätverk 3 kommer med en idé om en demonstration i Stockholm mot xxxxxx. Kontaktpersonen sprider idén genom navet till de andra nätverken med begäran om svar senast åååå-mm-dd. Efter behandling lokalt svarar de andra nätverken. Om ytterligare behandling behövs gås proceduren igenom fler gånger. När underlag för beslut föreligger genomförs omröstning. Om förslaget går igenom så initieras arbetet.

För att arbetet ska fungera effektivt kanske det behövs en eller fler administratörer som samlar upp svar och frågor från ekrarna i navet. Om ingen administratör finns så blir navet endast en virtuell kopplingspunkt och alla kontaktpersoner måste kontakta alla andra kontaktpersoner medelst telefon eller brev, fax, E-MAIL el.dyl. Om däremot administratör finns så blir navet fysiskt, och kontakt sker genom denne. Det åligger då administratören att se till att alla får information via sändlistor. Ytterligare fördelar skulle vara att varje nätverk har tillgång till elektronisk post. Navet skulle då också enkelt kunna fungera som informationscentral. I en förlängning skulle man också kunna bygga en central databas med diverse information.
 

Modell 2: PYRAMID
Modellen fungerar som t.ex. LO, TCO m.fl. centralorganisationer av liknande typ.
De olika nätverken väljer en styrelse som får maktbefogenheter att genomdriva olika förslag.
Ytterligare beskrivning kanske inte är nödvändig.


Sammanfattning

Modell 1: NAV

Fördelar: Nackdelar:

Modell 2: PYRAMID

Fördelar: Nackdelar:
Allting kan ju naturligtvis missbrukas, men utgångspunkten måste ändå vara, att det är vuxna ansvarstagande människor som vill allas bästa, som ingår i deltagande organisationer.