w w w . R a j a n i e m i . c o m 216 färger - Websafe Palette

Om du håller på och redigerar och letar efter en färg du vill ha, så dubbelklicka i textfältet för färgen du vill ha och kopiera och klistra sedan in värdet. Kom ihåg att det oftast förväntas att det ska vara ett staket # före färgkoden, t.ex "#66CCFF". /Mats
FFFFFF FFFFCC FFFF99 FFFF66 FFCCCC FFCC99 FFCC66 FFCC33 FFCCFF FF99FF FF99CC FF9999
                       
FF9966 FF9933 FF9900 FF66CC FF66FF FF6699 FF6666 FF6633 FF6600 FF33FF FF33CC FF3399
                       
FF3366 FF3333 FF3300 FF00FF FF00CC FF0099 FF0066 FF0033 FF0000 FFFF33 FFFF00 FFCC00
                       
CC00FF CC9999 CC66CC CC66FF CC6666 CC33FF CC33CC CC3399 CC6699 CC3366 CC3333 CC00CC
                       
CC0099 CC0066 CC0033 CC0000 CCFFFF CCFFCC CCCC99 CCCC66 CCCCFF CCCCCC CC9966 CC9933
                       
CC9900 CC99CC CC99FF CC6633 CC6600 CC3300 CCFF99 CCFF66 CCFF33 CCFF00 CCCC33 CCCC00
                       
996633 996600 996666 993333 993300 990033 990000 993366 999966 999999 99FFFF 99FFCC
                       
99CCCC 99CCFF 999933 999900 990066 99FF99 99FF66 99FF33 99CC00 99FF00 99CC33 99CC66
                       
99CC99 9999CC 9999FF 996699 9966CC 9966FF 993399 9933CC 9933FF 9900CC 990099 9900FF
                       
663333 663300 660000 660033 666600 666633 666666 330000 66CCFF 66FFFF 66CCCC 66FFCC
                       
66CC99 66FF99 66FF66 669900 669933 669966 663366 66CC66 66CC33 66FF33 66CC00 66FF00
                       
669999 6699CC 6699FF 666699 6666CC 6666FF 663399 660066 6633CC 6633FF 660099 6600CC
                       
6600FF 333300 333333 330033 33FFFF 33FFCC 33FF99 336600 33CCFF 33CCCC 33CC99 33CC66
                       
33FF66 339900 339933 336633 336666 33CC00 33CC33 33FF33 339966 339999 3399CC 33FF00
                       
3399FF 336699 333366 3366CC 333399 3366FF 330066 3333CC 330099 3333FF 3300CC 3300FF
                       
00FFFF 00FFCC 00CCFF 00CCCC 00CC99 00FF99 003300 009999 009966 00CC66 009900 009933
                       
00CC00 00CC33 00FF00 00FF33 00FF66 0099CC 0099FF 006600 006633 006666 006699 0066CC
                       
0066FF 003333 003366 003399 0033CC 0033FF 000000 000099 0000CC 0000FF 000066 000033
                       
www.rajaniemi.com    Website: www.rajaniemi.com
   © Copyright 1998 - 2002
Mats & Therese Rajaniemi