w w w . R a j a n i e m i . c o m

Den ekonomiska krisens orsaker

Sedan nära 25 år anses det råda en permanent ekonomisk kris i Sverige. Svenska folket har ett krismedvetande som gör att man accepterar allehanda inskränkningar i trygghetssystem, skola, omsorg och t.o.m. mänskliga rättigheter.
Vilka är då orsakerna till krisen? När började krisen och var i samhället sitter krisen och dess orsaker?
Historiskt började ordet ekonomisk kris användas efter 1960- och början på 1970-talets rekordår.

Guldmyntfoten överges
Redan innan dess lades dock en grund till de ekonomiska problem som världen upplever idag. Under åren kring 1950 hade de flesta av världens länder övergivit det vi i Sverige kallade guldmyntfoten dvs man växlade inte längre in sedlar mot guld. Fortfarande var dock dollarn växlingsbar mot guld. Men i slutet av 1960-talet uppstod en konflikt mellan Frankrike och USA. De Gaulle krävde då att USA skulle växla in Frankrikes dollarreserv mot guld. Detta blev för mycket för USA:s guldreserv och USA tvingades också överge guldmyntfoten. Sedan dess har all världens pengar varit "värdelösa". Värdet har bestämts efter vilket förtroende "marknaden" haft för den aktuella valutan. Detta har gjort det möjligt för kapitalstarka företag och företagsgrupper att spekulera mot svaga valutor, med valutaoro, ekonomiska kriser och devalveringar som följd.

Oljekrisen
Det var oljekrisen 1973 - 74 som utlöste den ekonomiska krisen. Araberna stängde oljekranen i samband med oktoberkriget 1973. Fram till dess var ungefär hälften av allt som transporterades över världshaven olja. Signalen till all världens folk att oljan inte var den självklara energikällan som man dittills trott gjorde att man började spara energi och byta till andra energikällor för att inte lägga alla äggen i samma korg.
Rederierna fick kris eftersom deras transporter minskade och eftersom deras framtidsutsikter blev dystrare. De avbeställde oljetankers och lade upp sysslolösa tankers i fjordarna på Västkusten och överallt i världen. Varven fick ta över krisen när rederierna slutade beställa båtar och vi fick en varvskris. Varven lämnade stafettpinnen vidare till stålverken eftersom de inte behövde så mycket stål längre.
Stålkrisen fortplantade sig till gruvorna. Transporterna minskades kraftigt som följd av uteblivna olje-, stål- och malmtransporter. Den socialdemokratiska regeringen införde lagerstöd och utbildningsbidrag för att undvika en omfattande arbetslöshet i industrin.

Miljonprogrammet tog slut
Lite mera i det tysta lades mera ved på krisbrasan genom att miljonprogrammet för lägenheter var genomfört.
Mellan l och 1,5 miljoner bostäder hade byggts på 10 -15 år tillräckligt för 2,5 - 3,5 miljoner människor. Efterfrågan på lägenheter minskade. Byggbranschen som varit en av motorerna i 1960-talets högkonjunktur tappade orken och utbyggnaden av reningsverk och kärnkraftverk under 1970- och 80-talen räckte inte till för att hålla igång ett omfattande byggande.

En borgerlig regering 1976
1976 tillträdde den första borgerliga regeringen på ca 50 år. Att genomföra skattesänkningslöften och samtidigt ställa om samhället efter oljekrisen var vanskligt. Men man fann på råd och lånade till skattesänkningarna. Ett budgetunderskott uppstod och statsskulden ökade.
Innan borgarna lämnade över till socialdemokraterna igen 1982 beslöt man att ta bort kommunernas rätt att beskatta företag. Därigenom vältrade man över en del av statens ekonomiska problem på kommunerna. Socialdemokraterna kunde ha ändrat lagen, mellan sitt regeringstillträde hösten 1982 och årsskiftet, men lät den träda i kraft.
Under mitten på 1980-talet gjorde sjunkande oljepriser att Sverige upplevde efterkrigstidens längsta högkonjunktur. Den använde den socialdemokratiska regeringen till att betala av på statsskulden och avskaffa budgetunderskottet. En fastighetsboom hos såväl näringsliv som hos det offentliga under andra halvan av 1980- talet bidrog också till att hålla igång högkonjunkturen.

Århundradets skatteuppgörelse
"Århundradets skattuppgörelse" 1989 mellan socialdemokraterna och folkpartiet avsåg att sänka skatterna för att stimulera människor att arbeta mera. Meningen var att skatteinkomsterna skulle öka eller åtminstone bli konstanta.
Resultatet blev emellertid att skatteinkomsterna minskade så att man åter måste låna till statens utgifter. Budgetunderskottet kom tillbaka och statsskulden växte igen.

Fastighetskrisen - bankkrisen
Ungefär samtidigt med århundradets skatteuppgörelse kom fastighetskrisen. Övervärderade fastigheter kunde inte ge den avkastning man drömt om när man köpte/byggde dem. Efter konkurser fick fastigheterna mera realistiska priser. Men bankerna stod med obetalda lån som man betalat ut på lättsinniga kalkyler. Bankkrisen var ett faktum och staten fick gå in och rädda banker på fallrepet till kostnader på ca 60 miljarder kronor.

Avskaffad valutareglering
Omkring 1990 avskaffades valutaregleringen, som en anpassning till EU:s grundsats om fri rörlighet för kapital. Detta öppnade Sverige ytterligare för spekulation mot kronan.

Kronförsvar - devalvering
1992 skedde en fördjupning av den ekonomiska krisen. Det var kronförsvaret som ledde till att marginalräntan steg till 500 %. Istället för att devalvera den övervärderade kronan som knutits till ECU:n (EU:s pengar) höjde staten räntorna och betalade stora pengar till dem som överförde sina tillgodohavanden i svenska kronor. När staten fick ge sig hade kronförsvaret kostat ca 100 miljarder kronor och ca 100 000 arbetstillfällen.

Statens ansvar
Göran Persson brukar säga: "Den som är satt i skuld är icke fri."
Den borgerliga regeringen vågade inte efter 50 år i opposition ta de problem som följde av oljekrisen utan lånade till sina skattesänkningar. Då, 1977 – 1982, sattes Sverige i skuld. På olika vis har staten sedan förvärrat situationen. Ingen regering är utan skuld. För att underlätta för staten har kommunerna tvingats ta över statliga uppgifter och förlorat statliga bidrag. Kommunernas ekonomiska problem är till största delen en "skänk" från staten. Göran Persson sa också i aktuellt 15 november 1995: Jämfört med statens ekonomi så är kommunernas ekonomier välskötta.
Detta uttalande antyder att det är statens ekonomi som är vanskött. Därmed kan man förstå att den ekonomiska krisen har en del av sina orsaker i statens misskötta ekonomi. Att den ekonomiska krisen huvudsakligen drabbar det allmänna (stat, kommun och landsting) kan man förstå av att Stockholmsbörsen hela tiden slår rekord ja t.o.m. världsrekord.
EU-medlemskapet har medfört en del direkta utgifter för staten t.ex. medlemsavgiften. Vissa inkomster har också minskat t.ex. skatter och tullar från tobak och alkohol som förs in över i stort sett öppna gränser.

Den ekonomiska krisens fördelningspolitiska effekter
Statsskulden medför att staten måste betala räntor. Huvuddelen av räntorna betalas till långivare inom Sverige. Utlandsskulden utgör en mindre del av statsskulden. Långivarna till staten är banker, storföretag, fonder, stiftelser och människor som har det gott ställt. Skattepengarna förs alltså över till dessa grupper. Statens stora lånebehov ökar efterfrågan på pengar och pressar därmed upp räntorna. Detta är till förman för den som har pengar att låna ut (samma grupper som ovan), men en nackdel för dem som måste låna (de vanliga skattebetalarna och de som har en eller ett par stora skulder men små tillgångar t.ex. villaägare och bilägare). Statens stora underskott medför alltså en överföring av resurser från de resurssvaga till de som har det gott ställt. Denna fördelningspolitiska effekt förstärks av den skattesänkning som införts på ränteinkomster. Tidigare lades ränteinkomsten till löneinkomst och andra inkomster och beskattades därmed med den marginalskatt som den hade som fick ränteinkomsterna hade. Den marginalskatten var i allmänhet över 50 % och ibland uppemot 80 %. Idag är ränteskatten 30 % dvs mindre än löneskatten som oftast är något mer än 30 %.

Sammanfattning
En lång rad minskningar av statens inkomster och stora statliga utgifter är orsaken till statens ekonomiska kris. Statens ekonomiska kris välts med olika medel över på kommuner och landsting. Statens bär större delen av ansvaret for den ekonomiska krisen i såväl stat, kommun som landsting. Modellen har varit att sänka skatterna och låna till utgifterna. Följden har blivit att räntor och amorteringar tar en allt större del av skattepengarna. Det som befolkningen får tillbaka för sina skattepengar är betydligt mindre än vad man betalar in i skatter. Ingen politiker har hittills tagit på sig någon del av ansvaret för den ekonomiska krisen trots att besluten om skatter och statens utgifter hela tiden tagits av politiker!

Per Åslund