w w w . R a j a n i e m i . c o m

2001-05-05

Handlingsplan för sysselsättning för 2001 överlämnades till EU-kommissionen

Sveriges handlingsplan för sysselsättning för 2001 överlämnades idag till rådet och kommissionen i Bryssel. Handlingsplanen har tagits fram gemensamt av Finansdepartementet och Näringsdepartementet och visar hur Sverige följer upp EU:s sysselsättningsriktlinjer och rekommendationer.

Regeringen arbetar aktivt tillsammans med arbetsmarknadens parter för att vidareutveckla EU:s riktlinjer för sysselsättningspolitiken och för att dessa skall få genomslag i svensk sysselsättningspolitik. Arbetet med årets sysselsättningsriktlinjer har präglats av en öppenhet från Regeringskansliets sida att ännu tydligare involvera parterna i arbetet med den nationella handlingsplanen för sysselsättning. Grunden för detta arbete är att regeringen, Landsorganisationen i Sverige (LO), Svenskt Näringsliv, Tjänstemännens centralorganisation (TCO) och Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO) gemensamt har ställt sig bakom EU:s sysselsättningsstrategi.

De avsnitt som direkt riktar sig till arbetsmarknadens parter, dvs. som behandlar modernisering av arbetsorganisationen och livslångt lärande bygger bl.a. på underlag som parterna har lämnat in till regeringen, och i dessa delar står regeringen och parterna bakom handlingsplanen. Regeringen har som ambition att fortsätta samarbetet under det kommande året angående utformandet av nästa års nationella handlingsplan och Sveriges syn på sysselsättningsriktlinjerna för 2002.

EU:s sysselsättningsriktlinjer och medlemsstaternas nationella handlingsplaner prioriteras mycket högt från regeringens sida. Handlingsplanerna skapar bättre förutsättningar för ett mer samlat och samordnat agerande inom EU för att nå målet full sysselsättning och det ambitiösa mål som EU:s stats- och regeringschefer satte upp för unionen i Lissabon 2000, nämligen att bli världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, med möjlighet till hållbar ekonomisk tillväxt med fler och bättre arbetstillfällen och en högre grad av social sammanhållning.

Källa: www.regeringen.se