w w w . R a j a n i e m i . c o m

2001-03-28

2001-03-19

För kännedom

Insändare: Några ord från AMS-chefen Anders L Johansson

Denna artikel/insändare är insänd av en anyonym person, men vi väljer att publicera nyhetsbrevet ändå då det är av vikt och med tanke på våra tidigare artiklar om AMS budgetförslag.

De senaste dagarna har vi fått flera rapporter om försämringar i den svenska ekonomin. Ericssons vinstvarning, börsnedgången och kronförsvagningen är några exempel på detta. Än så länge ser vi ingen motsvarande utveckling på den svenska arbetsmarknaden. SCB:s senaste AKU-undersökning visar att antalet sysselsatta har fortsatt att öka med 135 000 personer under februari. I AMS månadsstatistik för februari framgår att antalet öppet arbetslösa var 184 000, vilket är 75 000 färre än för ett år sedan. Det innebär att den relativa öppna arbetslösheten var 4,2 procent av arbetskraften och det ska jämföras med 6,1 procent från förra året. Förbättringarna berör alla grupper i ungefär lika stor omfattning även om spännvidden är stor mellan länen. Det lägsta obalanstalet (arbetslöshet plus arbetsmarknadspolitiska program) finns i Stockholms län, med 3,4 procent i slutet av februari. Högst var nivån i Norrbotten med 14,3 procent.

Färre platser och fler varsel

Men det finns tecken på en något mer dämpad utveckling även på arbetsmarknaden. Ökningen av antalet lediga platser har upphört. I stället fick vi in 5 000 färre platser under februari jämfört med förra året (totalt 49 000 nyanmälda platser). De flesta näringsgrenar redovisar försvagad arbetskraftsefterfrågan. Särskilt tydlig är nedgången av platserna inom verkstadsindustri, undervisning, varuhandel och hälsovård. Dessutom steg antalet varslade om uppsägning med 1 100 och uppgick under februari i år till 3 600. Detta är ändå en jämförelsevis låg nivå och lägre är de flesta februarimånader under 90-talet.

Viktigt att klara de nya tillämpningarna av a-kassan

Den 5 februari infördes de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen. Just nu pågår AMS stora interna utbildningsatsning för fullt. Drygt hälften av de 51 kassakonferenserna runt om i landet är genomförda och utvärderingarna är mycket positiva så här långt. Detta är viktigt eftersom den nya och mer enhetliga tillämpningen av försäkringen och den tydliga kopplingen till aktivitetsgarantin är och kommer att vara stora och högt prioriterade frågor för oss de närmaste åren.

Säkrad kvalitet i aktivitetsgarantin

I december förra året fastställdes ett antal faktorer/kriterier för god kvalitet inom aktivitetsgarantin. Nu till månadsskiftet mars/april ska alla deltagare erbjudas individuellt stöd av en ansvarig förmedlare och en individuellt utformad handlingsplan. Deltagarna ska också erbjudas meningsfulla aktiviteter på heltid med ett innehåll som ökar förutsättningarna att få arbete.

Informationen från länen tyder på att kvalitetsarbetet går bra och att bristerna successivt håller på att försvinna. Resultaten av arbetet inom aktivitetsgarantin visar också en mycket positiv utveckling. Av deltagare som varit med i garantin under sex månader har nästan en femtedel fått anställning. Det rör sig både om anställningar med subventioner men också om sådana där inga som helst stöd lämnats.

Vi avvaktar regeringens besked i myndighetsfrågan

För en knapp månad sedan avslutades remissrundan rörande förslaget om att ombilda Arbetsmarknadsverket till en myndighet. Regeringen bereder nu förslaget så jag hoppas på ett besked inom kort.

Anders L Johansson
Chef för AMS