w w w . R a j a n i e m i . c o m

2001-11-02

LO angående regeringens analys av det låga barnafödandet:

Ny lagstiftning kring tillfälliga anställningar ger unga kvinnor möjlighet att bilda familj


Regeringens arbetsgrupp för analys över det låga barnafödandet har kommit fram till att nio av tio unga inte tänker skaffa barn innan de har ett fast jobb. Undersökningen visar att de unga kvinnorna är särskilt säkra på detta. Arbetsgruppen pekar på problemet med att många arbetsgivare inte anställer kvinnor som planerar att skaffa barn.

LO har påtalat på dessa missförhållanden under flera år. Våra egna undersökningar visar att så många som 30 procent av kvinnliga LO-medlemmar i åldrarna 25 - 29 år har någon form av tidsbegränsad anställning. Cirka 25 procent av de kvinnliga tjänstemännen i den åldern är i samma situation. Andelen visstidsanställningar har ökat med 50 procent under 90-talet. LO menar därför att regeringen bör att ta till sig LOs nya förslag till lagstiftning kring visstidsanställningar.

- Man har under lång tid konstaterat att unga kvinnor har extremt osäkra anställningsförhållanden. Nu är dags att agera.
Därför föreslår vi ny lagstiftning på området visstidsanställningar som skall göra det enklare och tryggare för den enskilde på arbetsmarknaden. Idag finns så många undantag från huvudregeln att det i praktiken inte ger arbetstagarna någon trygghet, säger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin.

Förslaget till förändringar i lagstiftningen, som berör 500 000 tillfälligt anställda på arbetsmarknaden, innebär bland annat att reglerna förenklas kraftigt. Dagens elva olika former för tidsbegränsade anställningar ersätts av två; visstidsanställningar och vikariat. Efter sex månaders tillfällig anställning skall den anställde ha företrädesrätt till återanställning och efter tolv månader skall anställningen övergår till tillsvidareanställning.

Om en visstidsanställd arbetstagare inte får förnyad anställning ska arbetsgivaren bli skyldig att ange skälen för det. Därigenom kommer lagarna mot diskriminering i arbetsliver att kunna tillämpas i praktiken. Till skillnad från idag, då arbetsgivaren inte behöver ange några skäl alls, skulle man med LOs förslag kunna pröva arbetsgivarens motiv i domstol. Vi skulle kunna börja använda oss av de diskrimingeringslagar som faktiskt finns. Det skulle hjälpa inte minst gravida kvinnor och invandrare på arbetsmarknaden.

Skyddet för föräldralediga förstärks också på flera sätt med förslaget. Till exempel förkortas den anställningstid som krävs för att ha rätt till föräldraledighet till tre månader, det vill säga samma tid som idag gäller för rätt att få semester.


För mer information kontakta LOs pressinformation. Läs mer om förslaget på LOs hemsida www.lo.se