w w w . R a j a n i e m i . c o m

2001-09-02

Äntligen - Yrkesinriktad examen föreslås i högskolan


En särskild yrkeshögskoleexamen bör införas i högskolan. Det föreslår utredaren Hasse Odenö, rektor vid Mälardalens högskola, i ett delbetänkande, som idag överlämnas till utbildnings – och forskningsminister Thomas Östros.

I februari fick Hasse Odenö, rektor för Mälardalens högskola, regeringens uppdrag att utreda behovet av kortare yrkesinriktad högskoleutbildning. I ett delbetänkande som överlämnas till utbildnings- och forskningsminister Thomas Östros idag, föreslås en yrkeshögskoleexamen.

Yrkeshögskoleexamen ska bygga på nuvarande yrkesteknisk högskoleexamen (YTH) men breddas mot nya områden. Utbildningen ska kunna ges både som YTH idag till studenter med yrkeserfarenhet från särskild bransch, men också till studenter som kommer direkt från gymnasiet. Utbildningen bör omfatta 60-80 högskolepoäng och ingå i högskolans ordinarie utbud. Behovet av yrkesinriktad utbildning är stort på arbetsmarknaden. Kvalificerad yrkesutbildning (KY) finns sedan tidigare och är en viktig utbildningsform, men arbetslivet efterfrågar också yrkesinriktad högskoleutbildning.

Till en början föreslår Hasse Odenö att utbildningen efter en uppbyggnadsfas bör omfatta ungefär 20 000 helårsstudenter.

Delbetänkandet kommer nu att sändas på remiss. Utredningsuppdraget ska slutrapporteras den 15 december 2001.

Delbetänkandet finns på Utbildningsdepartementets webbplats:
http://utbildning.regeringen.se.

Kommentar: Äntligen kommer det som jag lyft upp så länge, en yrkesutbildning på högskolenivå för praktiker. En längre tid har utbildningarna på högskolenivå enkelriktat vänt sig till teoretiker vilket också är en bidragande del till den sociala snedrekryteringen på högskolenivå. Det är roligt att man också börjar anamma att fler människor bör få lika chans till samma rättigheter efter ens egna förutsättningar. En vinst och en glädje mer. En fråga som jag slagit för arbetslösa som vänt sig till mig för att de inte är teoretiskt lagda utan är i grunden praktiker. Det här är ett steg på vägen för dom att äntligen få ta del av högskoleutbildningar mot nya områden. Lyfte även frågan på Socialdemokraternas distriktkongress till Bo Ringholm när han besökte oss i Gävle och när Lars Stjernqvist var på Hoforsbesök. Med glädje har även frågan lyfts upp på fler håll och nu äntligen hörsammats.

Det här är även en del av det förslag från de arbetssökande som uppbär socialbidrag som jag sände till socialforums handlingsplan för socialt utslagna som lämnades över till regeringen den 22 april 2001 som beaktades till praktikernas fördel. Nu kommer också praktikernas tid efter en lång tid för de som har varit teoretiskt lagda. Så sug på karamellen alla Ni som är praktiker för nu kommer även Er tid.

Therese Rajaniemi

En del av tillsänt inlägg till socialforum:

Denna grupp har också allt mer oberopat av traditionella och kulturella skäl att fler yrkesutbildningar måste komma till stånd på grund av att denna grupp oftast inte har den teoretiska bakgrunden. De klarar inte heller av att tillgodogöra sig kunskaper endast på teoretisk nivå eftersom de inte kan koppla kunskaperna praktiskt. Många av dessa har både en vilja och motivering samt drömmar och visioner att skola sig till ett yrke, men de kan inte eftersom hindret ligger på det teoretiska planet och skrämmer dom. Det finns många yrken idag som endast är baserad på teoretiskt plan utan någon som helst praktik. Och det är det här som jag tycker att man måste lyfta upp igen så att fler får chansen att förkovra sig och inte skrämmas bort med att man ser sig själv på skolbänken med teori framför sig i flera år, som man har svårt att tillgodogöra sig eftersom man inte kan knyta det till en praktisk handling. Inom data till exempel skulle det kunna skapas fler yrkesutbildningar, teori varvat med praktik i utbildningen, vilket i sin tur skulle leda till att fler skulle känna att de vågar och kan få en chans till en utbildning direkt till ett yrke. Dataprogrammerare är ett exempel på en utbildning som idag endast finns på teoretisk nivå som väl kunde varvas både med praktik och teori. Kanske utbildningen skulle bli något längre, men många av dessa är beredd att ta det om de vet att de kan tillgodogöra sig kunskapen. Dessutom är många av dessa också beredda att gå högskoleutbildning om det skulle finnas praktiska utbildningar och de är även beredda att ta studielån för detta. Det här visar på att utbildningarna idag alltså är allt för teoretiskt betungande för dessa grupper, som måste praktisera teorin för att ens tillgodogöra den. Tyvärr har ju yrkesutbildningarna försvunnit allt mer under 90-talet och endast fåtal yrkesutbildningar finns att tillgå idag. KY-utbildningarna är inte att tänka på med tanke på att de ställer allt för höga krav på deltagarna för att ens få komma in på dom utbildningarna. Dessa krav måste sänkas så att fler även får chansen där att ta del av dessa utbildningar.

Min erfarenhet är att om dessa ska ha en chans i detta samhälle så kan inte bara samhället ställa krav på dessa individer utan samhället måste också rätta sig efter individens förutsättningar även i dessa grupper om de ska ha en reell chans.

Therese Rajaniemi

Hej Therese ! Dina synpunkter om utbildning kommer att beaktas. En redaktionskommitté fick uppdrag att föra in dom i den givna mallen. Nu hoppas jag att jag får allt stöd jag kan få för nedanstående formuleringar, som finnns kvar efter onsdagens sammanträde, men som ev. skall omarbetas av en redaktionskommitté, innan "Nätverket för handlingsplan mot social utslagning och utanförskap" skickar in sin slutliga version av sin "handlingsplan" till regeringen måndagkväll 20010422 ! Det är också viktigt att så många som möjligt ansluter sig till nätverket för att se till att "Åtgärderna" genomförs under de närmaste två åren. /Bo Hellgren, Stockholm (som jag stötte/stöter upp! Så vi önskar att fler arbetslösa sluter upp till nätverket genom att besöka länken längst nederst på hemsidan. Det är lättare att påverka om vi stöttar varandra!

Bo Hellgrens inlägg till handlingsplan för Socialt utslagna:

C. Åtgärder

En handlingsplan som fördelar resurser, arbete och pengar så att det räcker till alla medborgare utan undantag och den generella välfärden måste ha en innebörd som betyder att alla medborgare utan undantag har rätt till en individuell ekonomisk och social trygghet (o,s.v. se den bilagda filen)

3.2. Åtgärd 2 – Behandling vid missbruk och ohälsa

Lyft över alla sjukvårdskostnader och andra direkta och indirekta kostnader för drogers skadeverkningar (både de s.k.legala drogerna, tobak och alkohol och de s.k. illegala drogerna, narkotika, dopningsmedel m.m) från stat, landsting, kommun och drogoffrens konton till där de rätteligen hör hemma, nämligen på drogbranschens konto. (De bolag och människor som tjänar pengar på människors drogberoende och ohälsa) Stryk alla undantagsbestämmelser i t.ex. produktansvarslagen som fritar drogbranchen från det produktansvar som gäller för alla andra produkter på den svenska marknaden.

Klipp från Nätverket Socialforum handlingsplan efter seminariet den 18 april: Nätverkets bidrag till den svenska handlingsplanen


- fler yrkesutbildningar kompletteras till de rent teoretiska utbildningarna. Allt för många yrken är i dag baserade på teori utan någon som helst praktik. Inom flera områden kan det skapas flera yrkesutbildningar där teori varvas med praktik så att de som inte har så stor studievana har möjlighet att tillgodogöra sig teoretiska kunskaper genom praktisk handling.

http://www.socialforum.a.se