w w w . R a j a n i e m i . c o m

2000-10-30

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Bengt K.Å. Johansson utreder stabiliseringspolitik vid svenskt EMU-medlemskap

www.finans.regeringen.se

Regeringen har i dag tillsatt en kommitté med uppdrag att analysera förändrade förutsättningar för svensk stabiliseringspolitik vid ett eventuellt deltagande i den europeiska monetära unionen (EMU).

Med stabiliseringspolitik menas politik för att motverka konjunktursvängningar i ekonomin.

Utredningen ska särskilt beakta finanspolitikens roll, analysera behovet av nya ekonomisk-politiska instrument och behovet av andra institutionella förändringar som kan främja en effektiv stabiliseringspolitik. Därvid ska andra EU-länders erfarenheter av att bedriva stabiliseringspolitik i valutaunionen kartläggas. Utredningen ska också utreda behovet av ytterligare buffertar i de offentliga finanserna utöver de som följer av budgetmålen och vad som kan göras för ökad flexibilitet i de reala lönekostnaderna. I det sammanhanget ska den analysera behovet och konsekvenserna av att införa särskilda så kallade buffertfonder.

Ordförande i kommittén är ambassadör Bengt K.Å. Johansson. Övriga ledamöter är professor Lars Calmfors, generaldirektör Ingemar Hansson, fil. dr. Nils Lundgren, chefsekonom Irma Rosengren och professor Inga Persson.

Utredningen ska redovisa sitt uppdrag till regeringen senast 31 december 2001. Ett delbetänkande ska redovisas senast den 30 juni 2001.