w w w . R a j a n i e m i . c o m

2001-11-22

SKTF Stockholms Stad
Pressmeddelande
2001-11-21

SOCIALBORGARRÅDET AXÉN-OLIIN UTMANAR ÅTERIGEN LAGSTIFTNINGEN OCH ANGRIPER
SOCIALARBETARNAS RÄTT TILL ANSTÄNDIGA ANSTÄLLNINGAR.

Trots den pågående laglighetsprövningen i Länsrätten av beslutet den 19 mars om socialtjänst på entreprenad, går socialborgarrådet vidare och vill nu konkurrensutsätta alla socialtjänstens utredningar.

Istället för att upphandla entreprenader vill borgarrådet genomföra en modell där kommunen istället ska upphandla socialarbetare i konkurrens.

Detta ska ske genom att stadsdelsförvaltningarna sluter ramavtal med enskilda firmor och bemanningsföretag som ska tillhandahålla socialarbetare. Dessa socialarbetare ska särskilt förordnas för varje enskild utredning. De får inte fatta beslut. De ska helst, enligt borgarrådets förslag, arbeta utanför stadens lokaler och inte ha tillgång till stadens datanät. De ska arbetsledas av chefer som de inte har fysisk närhet till.

Detta stämmer inte alls överens med JO:s uppfattning att rättsäkerheten bara kan garanteras om socialtjänsten bedrivs som en del av kommunens egen verksamhet.

Det innebär dessutom att de krav på kontinuitet och helhetssyn som krävs i Socialtjänstlagen omöjliggörs.

Staden vill använda denna modell som grund för regelrätta omorganiseringar av verksamheten inom socialtjänsten. Detta med den uttalade förhoppningen att ordinarie verksamhet ska kunna skötas av uppdragstagare som inte är anställda i staden, dessutom med olika längd på sina uppdrag.

SKTF anser att socialborgarrådets modell hotar att upplösa socialarbetarnas rätt till anständiga anställningar.

SKTF har krävt att staden ska förhandla med de fackliga organisationerna när man tänker ta in socialarbetare som uppdragstagare. Detta för att se om det är nödvändigt och om man inte istället kan tillskapa en anställning till bra villkor. Men staden är bara villiga att förhandla med oss när ramavtal ska slutas med enskilda firmor och bemanningsföretag.

SKTF kan som facklig organisation och som representant för socialarbetare som idag har anställning i Stockholms Stad; med alla de rättigheter och förmåner det innebär i form av kollektivavtalsreglerade arbetstider, löner, semester, pensioner etc, inte acceptera att rättigheterna förknippade med anställningar ifrågasätts för en hel yrkeskår på detta sätt.

Dessutom anser SKTF att Axén-Olins förslag på hur socialtjänsten i framtiden ska vara organiserad, dvs att alla utredningar ska vara konkurrensutsatta genom att socialarbetarna konkurrerar med varandra om uppdragen, hotar att lösa upp socialtjänsten.

Socialtjänsten är samhällets yttersta ansvarstagande för medborgarnas välfärd. Möjligheten att ta detta ansvar bygger på att kommunen kan bygga upp en kunskapsbas om utvecklingen bland sina innevånare och att socialarbetarna tillåts utveckla metoder för ett långsiktigt psykosocialt förändringsarbete för dem som är socialtjänstens klienter. Socialtjänstens arbete med människor som behöver dess stöd och ingripande bygger också på att långvarig relationer kan byggas upp. Inget av detta är möjligt med en organisation som bygger på uppdragstagare med olika längd på uppdragen.

SKTF bedömer att risken för godtycklighet i socialtjänstens utredningar kommer att öka med socialborgarrådets förslag och att medborgarnas likhet inför lagen hotas.

Dessutom frågar vi oss hur finansieringen av upphandlingarna av uppdragstagare ska ske. Inhyrd personal från bemanningsföretag kostar idag mycket pengar och SKTF ser en stor risk att de resurser som finns för verksamheten kommer att trängas ut.

Annika Gyllfors, Sociala Nätverket inom SKTF Stockholms Stad
tel 073 - 600 19 16
e-post: angy@cello.se

Inger Efraimsson, förbundsordförande SKTF
e-post: inger.efraimsson@sktf.se

SKTF Stockholm Stad
tel 08 508 40 646
e-post: sktf300@algonet.se